Rapport från BIS:
Hemovigilans i Sverige 2011-2013

Hemovigilans (blodövervakning) definieras som ”Standardiserad insamling och bedömning av information om avvikelser vid insamling, testning, framställning, lagring och distribution av blod och blodkomponenter samt ogynnsamma och oväntade effekter av utförd blodtransfusion”.

Sedan 2008 hanteras samtliga avvikelser i ett web-baserat system och databasen utgör original. Därför omfattar denna rapport huvudsakligen perioden 2011-2013. Rapporten är avsedd att vara överskådlig och lättläst.

Hemovigilans i Sverige 2011-2013