Protokoll styrelsemöte 2017-10-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 13 oktober 2017, kl 14.00-15.05

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Olof Hultgren (OH), ledamot
Ola Winqvist (OW), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

1. Mötet öppnas (TE).

2. Val av mötessekreterare (TE): Sofia F. utses till sekreterare.

3. Val av justerare (TE): Mirjam utses till justerare.

4. Tidigare protokoll (TE): Godkännes utan ändringar.

5. Ekonomi (MHE): Mirjam ännu inte formellt utsedd till kassör då protokoll senaste årsmöte SFTM ej är godkänt, berörda kontaktade och åtgärdas snarast.

6. Remisser (TE): Inga aktuella remisser via SLS. SoS enkät angående samordning av ST-utbildning nationellt hänvisas till utbildningsutskottets ordförande.

7. Rapport från SWEBA möte 18-19/9 (SN): Formalia och arbetsgrupper diskuterades. Blodkommunikation Sverige (BKS) har bytt namn till GeBlod-kommunikation. SweBa ställer sig positiva till att ta över handboken/handboksarbetet dock behöver SweBa:s stadgar justeras inför eventuellt övertag, vilket då kan ske på SweBa:s årsmöte mars-2018. Vårt beslut angående övertag kan ske vid nästa styrelsemöte, på förslag från 1 januari 2019.

8. Status arbetsgrupp ”Handbok för blodcentraler” (SN): Avser arbetsgrupp med inriktning förnyelse av handboken/handboksarbetet. Sofia N redogör för diskussion med avgående handboksgruppsordförande Birgitta Nilsson-Sojka angående förslag kring vem som skall ingå med tanke på bakgrund och nationell representation. Förfrågan angående intresse att delta skickas ut inför vårt nästa styrelsemöte.

9. Utbildningsutskott; status och vilka ST läkare skulle vi kunna bjuda in (alla): Inventeras lokalt och meddelas till lokala studierektorer inför studierektorers planerade möte 23/10-17.

10. Elektroniska kommunikationslösningar för styrelsemöte (TE): I Umeå (Västerbottens läs landsting) har man inte tillgång till Skype for Business. Det verkar inte heller som att man får koppla upp sig mot detta program, men Miriam undersöker detta närmare till nästa möte. Övriga närvarande har tillgång till Skype for Business.

11. Övrigt (Alla):

  • Mötesdagar för vårmötet 2018 satta till 29/5-31/5 där 29/5 är avsatt till ST-utbildningsdag (Sofia F).
  • Styrelsens representation på SweBA möten diskuteras och SweBA skall tillfrågas om alternerande personer kan bevaka möten. Namn på representant behöver också justeras på SweBA:s hemsida (Sofia N).
  • Beslut angående resebidrag till våra styrelsemöten/arbetsgruppsmöten tas på nästa styrelsemöte, på förslag är att styrelsen inte kan finansiera resor från 1 januari 2019 under förutsättning att man i största möjliga mån alternerar mötesplatser nationellt (Sofia N).

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2017-12-20, kl 10-16.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2017-10-13

Justerat 2017-10-20