Protokoll styrelsemöte 2017-09-14

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, torsdagen den 14 september 2017, kl 13.00-14.15

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Emma Watz (EW), suppleant

1. Mötet öppnas. Föredragande för varje mötespunkt anges inom parentes.

2. Val av mötessekreterare (TE): SF utses till ständig sekreterare, ställföreträdande utses vid sekreterares frånvaro.

3. Diskussion kring formalia vid styrelsemöte (TE): Justerare utses för varje enskilt möte. ÅJ utses till justerare för dagens möte.

4. Tidigare protokoll (TE): Tidigare protokoll från konstituerande styrelsemöte 2017-08-30 godkänns.

5. Ekonomi (MHE): Tidigare styrelsers ansvarsfrihet regleras på förslag t.o.m. 30/8-2017. Beslut tas att medlemsansvar framöver läggs under föreningens kassaförvaltare.

6. Representanter mot SLF (TE) och SLS (OW)

  1. Val av suppleant till fullmäktige SLF/SLS: utses vid behov
  2. TE meddelar (SLF/SLS) att vi nu är en förening inkl. nya kontaktuppgifter.

7. Arbetsgrupp `Handbok för blodcentraler´ (SN); SweBa har ännu inte tagit något beslut huruvida Handboksgruppen skall ligga under SweBa. Frågan kommer att diskuteras vid SweBa:s nästa möte (v.38) där SN deltar och återkopplar vid nästa styrelsemöte.

8. Utbildningsutskott (TE); Beslut tas att samtliga regionala studierektorer och två ST-läkare utgör utbildningsutskottet framöver. Styrelseledamöter inventerar intresse hos ST-läkare lokalt och beslut om vilka ST-läkare som skall ingå sker vid nästa styrelsemöte.

9. Examinationsgrupper inom KITM (TE); Styrelsen ger i uppdrag till utbildningsutskottet att även stå för examinationsuppgiften.

10. Reseersättning till fysiska styrelsemöten (TE): På förslag är att arbetsgivare står för resekostnader till fysiska möten. Eventuellt finns möjlighet att SweBa kan bidra ekonomiskt. SN tar upp denna fråga till diskussion på nästa SweBa möte och återkopplar vid nästa styrelsemöte.

11. Kommunikation inom styrelse (TE): Web-baserade mötesformer diskuteras, vi inventerar tekniska möjligheter lokalt och återkommer till frågan vid nästa möte. Telefonmöte fungerar som alternativ. Fysiska möten behövs också någon gång per år utöver årsmötet.

12. Inventering av aktuella arbetsgrupper (Alla); Handboksgruppen & BIS utreds för överflyttning till SweBa, Blodverksamhet i Sverige ligger redan under SweBa. Svensk Aferesgrupp och Utbildningsutskottet ligger kvar under föreningen. Equalis-gruppen samt EASI-gruppen är formellt kvalitetsgrupper med nära samarbete med styrelsen. Diskussion kring kriterier för att kvalificera som arbetsgrupp, bör utföra arbetsuppgift som delegeras från styrelsen.

13. Övrigt (Alla) – Remisser från SLS sätts upp som stående mötespunkt. Inga aktuella remisser (SN). Sekreterare (SF) får i uppdrag att föra en ”minneslista” angående behov av framtida stadgeändringar.

14. Nästa möte (TE): Samtliga möten bokas via Doodle länk. Telefonmöte planeras om cirka 4 veckor, fysiskt möte planeras i Stockholm i december.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare