Protokoll styrelsemöte 2018-09-19

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 19 september 2018, kl 12.30-13.50

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Frånvarande:
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Med hänsyn till att <5 st deltagare närvarar är styrelsen vid detta möte inte beslutsmässig.

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Sofia F väljs till sekreterare.

3. Mirjam väljs till justerare.

4. Tidigare styrelsemötesprotokoll; inga synpunkter framkommer vid dagens möte.

5. Styrelsen arbetsformer (alla): Torsten har förberett förslag gällande framtida arbetsformer som mailas ut till samtliga medlemmar för inledande diskussion.

6. Ekonomi (Mirjam): Det ekonomiska läget i föreningen är gott efter avyttring av fonder och inbetalning av handboksavgifter. Kommande utgifter under hösten är handboksgruppens internat/arbetsmöte (beslutat vid tidigare styrelsemöte). Förslag om att åter utlysa stipendier diskuteras, beslut får tas vid senare möte. Mirjam får i uppdrag att kontakta skatteverket med tanke på kommande deklaration.

7. Remisser (Torsten): Inga aktuella remisser att bedöma.

8. Nya medlemmar (Sofia F): Inga nya medlemmar

9. Medlemslista och kontakt till medlemmarna (Torsten och Mirjam): Sammanställning av uppdaterad medlemsmatrikel pågår. Läkarförbundet har skickat lista på betalande läkare och det finns även medlemslistor från tidigare föreningar att bearbeta.

10. Hemsida www.KITM.se (Torsten): Mohammad Abedi administrerar i nuläget hemsidan och önskar, som tidigare meddelats vid årsmöte 2018, trappa ned sitt engagemang. Läkarförbundet erbjuder paketlösning för att administrera kitm.se, inkluderande administration av medlems-matrikel/avgifter (även icke-läkare), anmälningsmodul för möten och dokument-delningssystem. Torsten tar även kontakt med läkarsällskapet för att undersöka vad de kan erbjuda 11. GDPR: hur går vi tillväga? Frågan bordlägges till nästa möte.

12. Övriga frågor:

  • Ersättare i SweBa för Sofia N (Sofia N). Förslag: Emma Watz, tillfrågas av Sofia N.
  • BIS-gruppen och hemovigilans i framtiden (Sofia F): Sofia F tar med sig de allmänna synpunkter som framkom vid styrelsens arbetsmöte 180824 för inledande diskussion i BIS gruppen. Styrelsen önskar åtgärdsförslag från BISgruppen.

13. Nästa möte:

  • Skype/telefonmöte, 2018-10-15, 12:30
  • Skype/telefonmöte, 2018-11-23, 08:30
  • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, 13:00

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-09-19

Justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare