Protokoll styrelsemöte 2020-03-02

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Distansmöte, måndagen den 2 mars 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot

 1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare
 3. Martin L Olsson utsågs till justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2020-01-21, som godkändes och lades till handlingarna. Beslut om att remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy” är besvarad då inga synpunkter på innehållet inkommit.
 5. Hemsida KITM. Styrelsen fortsätter att söka efter personer med intresse att administrera KITM:s hemsida.
 6. Sofia Nyström anmälde två övriga frågor.
 7. Ekonomisk rapport utgick, då kassör ej närvarande.
 8. Inga aktuella remisser finns för föreningen att ta ställning till.
 9. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen.
 10. Information om ISBT Affiliate Member. Sofia rapporterar att KITM har ca 20 medlemmar som registerat sig på ISBT Eduaction. Beslut om att Sofia informerar KITMs studierektorer om möjligheten för KITMs medlemmar att ta del av material på ISBT Education med en önskan om att informationen sprids på respektive klinik.
 11. Ordförande informerar om att valberedningen bör aktiveras innan sommaren inför föreningens årsmöte den 29 september 2020. Förteckning över förtroendevalda och mandatperioder bifogas i separat fil.
 12. Beslut om att tidigare e-postmeddelande till styrelsen från BIS (där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS) besvaras med ett meddelande till hela BIS- gruppen. Emma Watz ansvarar för att justera tidigare formulerat brev.
 13. Information från Emma Watz om remissen Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik, och att Region Stockholms läns landsting kommer att besvara remissen.
 14. Övriga frågor:
 • Diskussion kring organisation av årsmöte och föreläsning till Claes Högmans minne i samband med Linköpingsdagarna 29-30 september 2020.
 • Sofia Nyström rapporterar från SweBA-möte 2020-02-06: Handboken är sedan 2020-01-01 organiserad under SweBA. Ingen handboksavgift ska utgå från KITM för 2020. Gruppen av huvudförfattare i Handboken kommer att bilda en arbetsgrupp inom SweBA. SweBA har också beslutat att publicera Handbok för blodverksamhet på domänen www.transfusion.se. Enligt möte med handboksgruppen kommer nya kapitel B att publiceras under mars 2020, liksom delar av kapitel A.
 • Beslut om att KITM utlyser upp till två resestipendier under 2020 för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig sammankomst. Det totala stipendiebeloppet kan högst uppgå till 10000kr per person.

15. Kommande distansmöten: 30/3 kl 14, 4/5 kl 14

16. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Sofia Nyström (SN), vice ordförande