Protokoll styrelsemöte 2019-09-12

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, torsdagen den 12 september 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Per Martis (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Sofia utses till mötessekreterare

3. Mirjam Hägglöf utses till justeringsperson

4. Gemensam genomgång av agendan och anmälan av tre övriga frågor.

5. Genomgång av protokoll styrelsemöte 190617, inga ändringar eller tillägg.

6. Mirjam går igenom föreningens ekonomi. För närvarande är förenings ekonomi god. Avgifter för SK-liknande kurs i autoimmunitet och allergi har inkommit på föreningenskonto, medan kurskostander ännu inte betalats. Ytterligare kostnader för handboksarbete kommer att belasta föreningen under hösten.

7. Föreningen saknar policy vad gäller alkohol och dricks i samband med middagar under möten i föreningens regi. Det fattas beslut om att föreningen kan bekosta 1 glas vin eller en öl vid middagar samt ersätta dricks upp till 5% av notans totalbelopp. Sofia informerar handboksgruppen, som planerar flera möten under hösten, om detta beslut.

8. Aktuell SLS remiss Organbevarande behandling för donation Enligt uppgift arbetar Olle Åkerblom Uppsala med att besvara denna remiss. Torsten gör en avstämning och tar ställning till en eventuell kommentar från KITM. Svar ska vara regeringskansliet tillhanda senast 12 november 2019.

9. Martin ingår i styrgruppen för Biobank Sverige och rapporterar till KITM om frågor som kan vara av intresse.

10. Rui Rodriguez och Roland Christersund båda KITM Karolinska sjukhuset välkomnas i förening, liksom Virginia Strineholm transfusionsmedicin Örebro. Emma skickar en personlig välkomsthälsning till de nya medlemmarna.

11. Sofia informerar om Handboken. SweBA har accepterat att ta över ansvaret för handboksarbetet. Planering för hur detta ska genomföras påbörjas i samband med SweBA-möte den 14 november 2019. Sannolikt tas Handboken över i SweBAs regi
under 2020.

12. KITMs medlemmar är sedan 15 augusti 2019 ”affiliate members of ISBT” och får därigenom tillgång till delar av innehållet på ISBTs hemsidor. Information om inloggning på ISBT skickas separat. Beslut på nästa styrelsemöte om hur informationen om tillgång till ISBTs hemsida ska spridas till våra medlemmar.

13. Torsten informerar om att det pågår ett arbete med att flytta KITM.se till slf-domän. Det finns ett behov av en grupp styrelsemedlemmar som kan åta sig uppdraget att administrera hemsidan när all information flyttats till slf-domän. Överflytten beräknas vara klar i januari 2020.

14. Avsikten är att dokument tillhörande KITM ska samlas hos slfs molntjänst,Admin control. Alla styrelsemedlemmar erhåller login till tjänsten som redan nu är aktiv.

15. I samband med fullmäktige 14 maj 2019 beslutade SLS att anta förslag till nytt medlemskap Medlemsförening som ska träda i kraft 1 januari 2021. Medlemsföreningar kommer att debiteras av SLS utifrån antalet läkare som är medlemmar i sektionen. Alla medlemmar i SLS-medlemsförening blir föreningsanknutna medlemmar i SLS och erhåller individuella förmåner. Antalet röster i SLS-fullmäktige baseras på antal medlemmar i sektionen.

Styrelsemedlemmar i KITM skall efterhöra om det finns intresse bland KITMs medlemmar att ansöka om att bli medlemsförening i SLS och återkoppla i samband med nästa styrelsemöte. Om KITM ansöker om att bli SLS-medlemsförening behöver medlemsavgiften höjas. Det kommer också finnas möjlighet att bli stödförening till SLS samt att teckna enskilt medlemskap i SLS. Beslut om KITM ska ansöka om att bli SLS-medlemsförening kommer att tas på årsmöte 2020. Länk till protokoll SLS fullmäktige

16. Övriga frågor

  • Sofia påminner om att publicera de rekommendationer om CE-märkning av test-erytrocyter som tagits fram av föreningens arbetsgrupp.
  • Det finns möjlighet att gå styrelseutbildning i SLF-regi den 9 oktober 2019. Mirjam vill gärna gå men kan inte det aktuella datumet.
  • KS har beslutat att upphöra med BIS-rapportering fr o m september 2019. Fortsatt diskussion kring detta på nästa styrelsemöte.

17. Punkt 13-16 på agendan utgick p g a tidsbrist och flyttas till nästa möte.

18. Kommande möten 2019:

  • 191009, kl. 09.00 (Telefonmöte)
  • 191031, kl. 09.00 (Skype möte)
  • 191204, kl. 09.00 (Skype möte)

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande