Protokoll styrelsemöte 2018-03-22

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, torsdagen den 22 mars 2018, kl 10.15-11.20

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Val av mötessekreterare (Torsten): Sofia F

3. Val av justerare (Torsten): Åsa

4. Tidigare protokoll (Torsten) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/) Inga ändringar eller tillägg.

5. Ekonomi (Torsten): SFTM:s tidigare kassör har i tillsammans med Torsten överfört likvida tillgångar från tidigare förening till KITM, förberedelser inför överföring av fonderade medel pågår.

6. Nya medlemmar (Sofia F): Pernilla Lindvall, Akademiska sjukhuset

7. Remisser (Torsten):

  • Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104

Föreningen avstår från att besvara föreliggande remiss.

8. Hemsida KITM.se (Torsten)

  • Vem äger hemsidan, även i framtiden?
  • Administration i framtiden?
  • Skriftlig godkännande inför publicering av externt material på hemsidan? Föreläsningar från Vårmötet etc.

Mohammad Abedis företag (Abedia AB) äger domänen kitm.se. Åsa informerar om att man kan administrera sin hemsida via SLS inkluderande hemside-service mot avgift beroende på grad av service. Torsten tar kontakt med SLS för diskussion. Styrelsen bedömer att det generellt behövs flera ansvariga hemside-administratörer i framtiden. Vad gäller publicering av externt material på hemsidan, så kommer samtliga föreläsare på vårmötet att kontaktas via mail med önskemål om att aktivt inkomma med PDF-fil på det föreläsningsmaterial som är OK att publicera på hemsidan.

9. Erbjudande SLF engelsk översättning av Socialstyrelsens målbeskrivning, se bilaga (Torsten): Föreningen avstår att göra detta i nuläget, om behov uppstår kan beslutet omprövas.

10. Styrelseutbildning SLF ”Allmän föreningskunskap och remiss-svar” 16/4 (Torsten): Sofia F anmäler intresse att delta.

11. Styrelseutbildning för delföreningarna SLS i GDPR (”nya” PUL) mars-18 (Torsten): Ingen från styrelsen kommer att delta i denna utbildning.

12. Rapport från samarbete med SWEBA (Sofia N): I samband med SweBa:s årsmöte 19/4 2018 kommer Sofia N att framställa formell förfrågan till SweBa:s styrelse om övertag av BIS från KITM. SweBa bekostar redan IHN (International hemovigliance network) medlemskap och databaskostnader för BIS.

13. Uppdatering ang. arbete inom arbetsgruppen ”Modernisering av handbok för blodcentraler”, fortsatt arbete i handboksgruppen samt förslag om ”Uppstartsmöte” med övernattning i samband med Linköpingsdagarna hösten 2018 (Sofia N): Arbetsgruppens förslag innebär bl.a. färre kapitel (troligen 5), en kapitelansvarig för varje kapitel, samt en kompletterande författargrupp på cirka 3 personer för varje kapitel inkluderande icke-läkare. Inalles cirka 20 personer för samtliga kapitel. Föreslagna kapitel är i nuläget: ”blodverksamhet lagar och stöd” eller liknande, blodgivning, blodgruppering/serologi, blodkomponenter och Transfusioner/PBM. Sammanfattande rapport om gruppens arbete färdigställs i god tid innan KITM:s vårmöte. SweBA och handboksgruppen kommer också att delges innehållet i rapporten. Styrelsen ställer sig positiv till anordnade av uppstartsmöte för handboksförfattargruppen med 1 övernattning (lunch till lunch) i samband med Linköpingsdagarna på Kolmårdens Vildmarkshotell och godkänner det preliminära kostnadsunderlaget på 61000 SEK (utan moms). Ingen reseersättning utbetalas för deltagare.

14. Arbete inom utbildningsutskott: SK kurs transplantationsimmunologi (Torsten): Kurs i ämnet ges i Norge 2018 och utbildningsutskottet siktar på att erbjuda kursen tidsnära dock med ett rimligt intervall emellan.

15. Projekt ”laboratoriemedicin – Multidisciplinär laboratoriesvar” som samordnas av Inera – Landsting och regioner i samverkan för E-hälsa (Åsa): Regelbundna Skype möten bevakas i mån av möjlighet av Åsa samt Lotta Dahle (Linköping), målet är att samordna laboratoriesvar över hela Sverige inom klinisk kemi, mikrobiologi och immunologi (inte transfusionsmedicin). Pilotlandsting för testplattform söks.

16. Förberedelse inför årsmöte – särskilda punkter att ta hänsyn till? (alla): Sofia N förbereder förslag för överflytt av Handboksarbetet till SweBa. Styrelsens ledamöter valda fram till 2020 så om/nyval av ledamöter behöver inte förberedas till detta vårmöte.

17. Övriga frågor: SweBa debiterar regionerna för BIS databasarbete. På grund av problem med nuvarande mjukvarulösning för BIS-rapportering önskar BIS upphandla ny mjukvarulösning från mjukvaruföretag. Detta skulle innebära ökande omkostnader för databasarbete under 2018 som skulle debiteras via SweBa. BIS söker styrelsens godkännande för förslaget (Sofia F): Styrelsen kan inte ta ställning till ökade kostnader för BIS databasarbete eftersom kostnaden debiteras via SweBa. Sofia N tar med sig BIS förslag SweBa:s årsmöte 19/4 2018.

18. Nästa möte: Telefonmöte 24/4, 14:00, planerad tidsåtgång 70-80 minuter.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Protokollet justeras,

Åsa Johansson (ÅJ), ledamot