Protokoll styrelsemöte 2017-05-30

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 30 maj 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

 

§59. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Mirjam Hägglöf. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§60. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§61. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§62. Ekonomisk redovisning (BP). God kontroll över ekonomin. Inga oförutsedda utgifter.

§63. Ordförande i Handboksgruppen (SN). Birgitta Nilsson Soika sitter kvar som ordförande fram till föreningens årsmöte 170830. Handbokens framtida organisation diskuterades. Frågan behöver beredas inför årsmötet i samråd med handboksgruppen.

§64. Brev till SweBA (SN). En formell förfrågan skickas av ordförande och vice ordförande å styrelsens vägnar om SweBA kan överta ansvaret för och driva statistikgruppen och BIS efter att SFTM går över i den nya föreningen med SLFTM och SKI samt en förfrågan SweBAs syn på hur handboksarbetets organisation och behov av utveckling.

§65. Emma och Jill lämnade rapport från SLS fullmäktigemöte. Fråga kring medlemskap i SLS och sektionerna diskuterades och en avsiktsförklaring om medlemskap finns i handlingarna. Frågan bereds under 2017 för beslut 2018.

§66. Aktuellt om BIS. Mohammed rapporterade från BIS möte 3 maj.

§67. Rapport från Utbildningsskottet. Sofia kontaktar nationella studierektorn Kerstin Elvin i frågan kring utbildningsutskottets sammansättning och om behovet av en examinationsgrupp inom ämnesområdet transfusionsmedicin.

§68. Medlemsstatus (MA) Inga nya medlemsansökningar.

§69. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

§70. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

  • 26 juni kl 15.00 (telefonmöte)

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)