Protokoll styrelsemöte 2017-02-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 17 februari 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)

Ej närvarande:

Sofia Frändberg (ledamot)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§17. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Barbro Persson. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§18. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§19. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§20. Anmälan SLF:s representanskapsmöte 3 april samt SLS fullmäktige 9 maj. Emma Watz och Jill Storry deltar i SLS fullmäktige i maj. Sofia Nyström deltar i SLF representantskapsmöte i april.

§21. Ekonomisk redovisning (BP). Ekonomin är under kontroll men vi måste fortsätta att arbeta för att hålla budget. Inga oväntade utgifter har inkommit under januari 2017.

§22. Föreningens ekonomiska ersättning för resor vid deltagande i återkommande föreningsaktiviteter. Frågan bordläggs till nästa möte då dagens möte saknar representation från Umeå och Göteborg.

§23. Återkoppling från SweBA:s styrelsemöte i januari (JS) SweBA positiva till SFTM:s förslag om ny organistation för handboksarbetet, se§12 protokoll från styrelsemöte 170120. Blodgivarrekrytering och katastrofberedskap är stora frågor och aktuella frågor för SweBA. Mohammed Abedi representerar SFTM på SweBA:s årsmöte 11 april.

§24. Föreningens arbetsgrupper: Målsättningen är att beslut tas om att arbetsgruppernas uppdrag och hemvist under våren 2017. Samtal har påbörjats med BIS och arbetsgruppen för Blodverksamheten i Sverige för att efterhöra synpunkter på hur arbetet kan organiseras.

§25. Ny ordförande i Handboksgruppen Huruvida vi ska ha en separat handboksansvarig eller om det finns fördelar med att en styrelserepresentant har uppdraget handboksansvarig? Frågan bereds till nästa möte.

§26. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI (EW): Förslag på stadgar finns. Ordförande Sofia Nyström kontaktar ordförande i SKI (Ola Winqvist). Stadgarna behöver skickas till SLS och SLF jurister.

§27. Aktuellt om BIS (SF): Validering av nya systemet för inrapportering av BIS-rapporter pågår. Nästa möte är planerat 17 mars i Stockholm.

§28. Rapport från Utbildningsskottet (BP): Sofia Nyström stämmer av med Kerstin Elvin om ordalydelsen i rekommendation om fortbildning som sedan publiceras på kitm.se.

§29. Medlemsstatus (MA): Inga nya medlemsansökningar sedan föregående möte.

§30. Vårmöte och inbjudan av Högmanföreläsare 2017 (NL): Vårmötet blir i Uppsala 30 och 31 augusti. Högmanföreläsare är Prof. Andreas Greinacher, Greifswald universitet, Tyskland.

§31. Övriga frågor: Vi informerar i samband med nästa mail-utskick att handboken nu är öppen för alla. Riktlinjer för graviditetsimmunisering vill utgivarna ska vara lösenordsskyddad och endast för medlemmar. Styrelsen föreslår att den läggs på blodlänk istället och på vår hemsida endast en hänvisning dit.

§32. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

  • 21 mars kl 10.00
  • 21 april kl 9.30
  • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)
  • 30 maj kl 9.30

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (kassaförvaltare)