Protokoll styrelsemöte 2017-01-20

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 20 januari 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma Watz utsågs till mötessekreterare och Sofia Frändberg till justeringsperson.

§2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll från styrelsemöte 161201.

§3. Inga aktuella SLS remisser att besvara.

§4. Ekonomisk redovisning (BP). Den preliminära ekonomiska årsredovisningen redovisades.

Föreningen har ett underskott på 65 tkr under 2016. Utgifter föregående år 178 tkr och inkomster 113 tkr. Kvar på kontot ligger 8 tkr.

Ekonomiskt utrymme saknas i år för resestipendiet.

Handboksavgift från blodcentralerna: Handboksavgiften går till handbokens arbete. Den totala budgeten för handboksarbetet är 100 tkr som faktureras landstingen enligt Swebas ”nycklar”.  Styrelsen beslutar att 2017 höja handboksavgiften till 120 tkr eftersom handboksarbetet går in i ett nytt skede med utveckling av formatet.

Styrelsen beslutar att fortsättningsvis inte debitera företag handboksavgift (motsvarar sammanlagt 10 tkr per år). Dessutom beslutar styrelsen att ta bort inloggningskravet för Handboken på KITM:s hemsida. Detta sker i samband med att detta styrelseprotokoll publiceras. Ordförande och sekreterare skriver en nyhet på kitm.se.

För 2017 finns en arbetsbudget. Det ekonomiska läget är ansträngt och budgeten är därför stram, se bilaga.

§5. Begränsad ekonomisk ersättning för resor vid deltagande i återkommande föreningsaktiviteteter. Styrelsen diskuterar olika modeller för att begränsa de föreningens ekonomiska utlägg för resor som genomförs av representanter från Umeå. Frågan bordläggs till nästa möte så att styrelsens medlemmar kan förankra beslutet hos medlemmarna.

§6. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI (EW).

Sofia N har fått förslag från SKI som tittat på stadgeförslag. Emma får i uppdrag att se över förslaget tillsammans med arbetsgruppen som tidigare arbetat med de gemensamma stadgarna. Emma svarar i februari till SFTM:s ordförande och som därefter åter tar kontakt med SKI. Det färdiga förslaget till gemensamma stadgarna ska sedan gå till SLS och SLF för översyn.

§7. Ny ordförande i Handboksgruppen ska utses under våren 2017. Som samordnare i handboksgruppen ingår att samordna handboksarbetet vilket innebär att planera arbetet över året och långsiktigt.

Styrelsen bereder frågan till nästa möte.

§8. Handboken i övrigt. En generationsväxling bör ske vad gäller huvudansvariga för flera av Handbokens kapitel. Det är viktigt att rekrytera yngre kollegor till Handboksarbetet.

§9. Aktuellt om BIS (SF): Användarmöte i BIS under hösten 2016. Under februari kommer det att finnas ett nytt rapporteringssystem i BIS. Det nya systemet kommer att förenkla att söka och ta ut statistik. Det nya systemet kommer att användas från och med 2017.

§10. Utbildningsutskottets önskar att deras rekommendation om vidareutbildning av specialistläkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin publiceras på KITM:s hemsida.

Utbildningsutskottet rekommenderar att tio arbetsdagar årligen avsätts till extern vidareutbildning. Med extern avses i detta sammanhang utbildning eller möten i regi av annan en den egna huvudmannen. Mohammad får i uppdrag att publicera rekommendationen under fliken Utbildning på kitm.se.

Utbildningsutskottets (UU) sammansättning diskuteras. Förslag finns att UU består av studierektorerna och två ST läkare. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, dock finns risk att antalet medlemmar i UU är för stort. För närvarande är majoriteten av studierektorer framförallt verksamma inom klinisk immunologi, vilket kan vara en nackdel. Läkare med förankring inom transfusionsmedicin bör uppmuntras att åta sig studierektorsuppdrag. Under en övergångsperiod kan styrelsen utse 1-2 läkare med förankring inom transfusionsmedicin som kan stötta UU i specifikt transfusionsmedicinska frågor.

§11. Medlemsstatus: Styrelsen välkomnar följande medlemmar i föreningen:

Malena Cianchetta Sívori, specialistläkare, Klinisk kemi, Blekinge Sjukhuset.

§12.    Demonstration av förslag till nytt format för Handboken (MA): Mohammad demonstrerar förslag på hur Handboken kan se ut på hemsidan i webformatet WordPress. Systemet är också kompatibelt med mobiler och paddor via dess webläsare. Hela eller delar av ett kapitel kan även tas ut som PDF. Systemet har även en arkivfunktion. I nuläget oklart hur versionshanteringen kan lösas i webformatet.

Mohammad får i uppdrag att påbörja arbetet med att lägga över nuvarande handbokssystem i detta webformat med sikte att lansera detta på ”Vårmötet” i augusti 2017.

Mohammad är för närvarande ensam webredaktör. Ytterligare personer bör kunna administrera Handboken i det nya formatet.

Styrelsen ger Jill i uppdrag att fråga om SweBA kan tänka sig att ta över administration och publicering av Handboken. Styrelsen anser dock att Handboksgruppen ska förbli en arbetsgrupp inom föreningen för att vara oberoende av verksamheten som SweBA representerar.

§13. Fler administratörer till kitm.se: Styrelsen föreslår att ytterligare administratörer utses i samband med att den nya sammanslagna föreningen bildas.

§14. Översyn av föreningens arbetsgrupper (JS): Jill har inventerat föreningens arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för Nomenklatur och Arbetsgruppen för IT-frågor har inte haft någon aktivitet på många år. Styrelsen beslutar därför att dessa grupper läggs ner.

Arbetsgruppen för transfusionsöverförd smitta utgörs i praktiken av en person, Bengt Ekermo. Styrelsen beslutar därför att denna arbetsgrupp läggs ner. Bengt Ekermo får i stället uppdraget av styrelsen att bevaka fältet å föreningens vägnar.

Styrelsen bedömer att BIS liksom Arbetsgruppen för statistik arbetar med verksamhetsrelaterade frågor och kanske därför bör överföras till SweBA? I ett första steg inhämtas respektive arbetsgrupps syn på förslaget.

Uppdragsbeskrivning saknas idag för samtliga av föreningens arbetsgrupper.

Styrelsen ger Jill i uppdrag att ta fram en generell uppdragsbeskrivning för föreningens arbetsgrupper.

§15. Vårmöte 2017 (BP/NL): Arbete pågår med att hitta nytt datum för att undvika krock med SLIPI:s möte där många kliniska immunologer deltar.

Årets Högman föreläsare är Prof. Andreas Greinacher, Greifswald universitet, Tyskland.

Namn på tidigare Högmanföreläsare bör publiceras på kitm.se, liksom en kort information om Claes Högman. Mohammad får i uppdrag att ordna det.

§16. Kommande styrelsemöten:

  • 17 februari kl 9.30
  • 21 mars kl 10.00
  • 21 april kl 9.30
  • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Frändberg (ledamot)