Protokoll styrelsemöte 2016-09-30

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 30 september 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Jill Storry (vice ordförande)

§21. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Mirjam Hägglöf Erixon och till mötessekreterare Sofia Frändberg.

§22. Genomgång och godkännande av föregående protokoll, styrelsemöte fredagen 28:e augusti 2016 i Stockholm.

§23. Styrelsen beslutar att ordförande Sofia Nyström och vice sekreterare/kassaförvaltare Barbro Persson tillsammans eller var och en för sig skall vara firmatecknare för Svensk Förening för Transfusionsmedicin.

Styrelsen beslutar också att ordförande Sofia Nyström och vice sekreterare/kassaförvaltare Barbro Persson tillsammans eller var och en för sig skall vara firmatecknare för Svenska läkares förening för transfusionsmedicin.

§24. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella remisser. SLS enkät; inventering av besluts och kunskapsstöd i vården samverkan med den statliga Kunskapsstödsutredningen S 2015:07, har besvarats av ordförande Sofia Nyström. Mer information >>

§25. Ekonomisk redovisning. Ekonomin är fortsatt ansträngd. Januari 2017 kan bli en kritisk månad innan 2017-års handboksavgifter betalas in. Redovisas att SLFTM har innestående medel på 17,000 SEK. Barbro Persson får i uppdrag att undersöka hur föreningens fonderade medel vid behov skulle kunna realiseras. Vid mötet beslutas att: föreningen inte bidrar ekonomiskt till BIS ledamöters deltagande i IHN möte under 2017 och resestipendium utlyses inte under 2017 i syfte att balansera inkomster och utgifter under 2017. Vid styrelsemöte 160828 fattades beslut om att begränsa föreningens ekonomiska stöd till BIS att inte omfatta mer än två fysiska möten årligen.

§26. Förfrågan från statistikgruppen om ekonomiskt stöd för 2017. Sammankallande i statistikgruppen har önskat ekonomiskt bidrag om 10000sek för att hålla en utbildning för statistikrapportörer i januari 2017. Mot bakgrund av föreningens ekonomiska beslutas att ansökan avslås. Ordförande Sofia Nyström meddelar statistikgruppens Rut Norda beslutet.

§27. Publicering av handboken på Blodlänk Sverige. Problematiserande diskussion kring att hela Handboken nu finns tillgänglig via Blodlänk Sverige och inte bara som inloggningsskyddat original via SFTM:s hemsida. Ordförande Sofia Nyström tar kontakt med berörda parter (i första hand BKS och Handboksgruppen).

§28. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI. Emma Watz ger kort uppdatering om gruppens arbete, nästa möte planeras till 4:e oktober 2016 i Stockholm.

§29. Medlemsstatus. Inga nya medlemsansökningar.

§30. Rapport från Utbildningsutskottet. Barbro Persson önskar avgå som ledamot, samtliga SFTM ledamöter får till uppdrag att inventera lokalt om ersättare.

§31. Rapport från nationellt möte för studierektorer i KITM i samband med konferensen ”Framtidens Specialistläkare” i Malmö 7-9 september 2016. Ordförande Sofia Nyström deltog vid mötet i sin roll som lokal ST-studierektor och avger kort rapport. Nationellt finns en övervikt för Kliniska Immunologer och detta diskuteras.

§32. Aktuellt om BIS. BIS ledamöter Sofia Frändberg och Mohammad Abedi informerar att program för användardagen 9/11 nu är klart, intresseanmälningar sker till BIS regionansvariga senast 2/11.

§33. Planering av vårmöte 2017 Uppsala. Inget datum fastställt ännu.

§34. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§35. Kalendarium:

  • Telefonmöte 161027, kl 08:30-10
  • Telefonmöte 161125, kl 08:30-10
  • Möte i Stockholm 170120

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (ledamot)

Protokollet justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (suppleant)