Protokoll styrelsemöte 2014-10-10

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 10 oktober 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot). Lämnade mötet efter punkt §147.
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)

Ej närvarande:
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§140. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§141. Kalendarium:

  • Telefonmöte 141128 kl 09:00-10:30
  • Medicinska Riksstämman i Stockholm 141204-05
  • Styrelsemöte 150123, Stockholm, SLS lokal
  • Telefonmöte 150313 kl 09:00-10:30
  • Telefonmöte 150424 kl 09:00-10:30
  • KITM vårmöte i Lund 150506-07

§142. Föregående protokoll godkänns.

§143. Inga nya remisser har inkommit.

§144. Nya medlemsansökningar: Mats Bergström från företaget Antrad, hälsas välkommen.

§145. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Barbro och Lena är firmatecknare. Föreningens ekonomi är god. Planerad statistik möte i Uppsala har liksom förra året fått bidrag från Föreningen.

§146. Utbildning: ST-remissen och Föreningens svar ska publiceras på hemsidan. Aktuell status av SPUR inspektioner diskuteras. Agneta Molen i Linköping är nyutbildad SPUR inspektör.

§147. Beslut: Vice ordförande och sekretarare får en kopia av alla relevanta brev som skickas till ordförande.

§148. Jim MacPherson, President & CEO, MacPherson Strategies LLC, som är en resurs för American International Health Alliance  har kommit i kontakt med föreningen via Rut Norda och introducerat oss till Jean Stanley som är teknisk direktör för blodsäkerhet inom AIHA. Enligt Jean arbetar AIHA för närvarande med blod och regeringstjänstemän i Ukraina under ett anslag från amerikanska CDC för att förbättra effektiviteten i Ukraina blodtjänster. Statliga tjänster av Ukraina är intresserad av att lära mer om den svenska blodverksamheten. Intresse finns även för staten, SweBA och SFTMs roller inom transfusionesmedicin. Ett studiebesök med nyckelpersoner från Ukraina blodveksamheten och AIHA inkl Jean Stanley kommer sannolikt att arrangeras i Göteborg i samarbete med Stockholm i februari.

§149. Morten Bagge Hansen, Klinikchef, Blodbanken, Rigshospitalet i Köpenhamn har informerat oss att 27th Regional ISBT kongress kommer att äga rum på Bella Center, Köpenhamn från 17 till 21 juni, 2017.  Därför är det fördelaktigt att arrangera 2017 nordiska mötet innan och i samband med ISBT kongressen. Kommande nordiska mötet 2015 kommer att arrangeras i Uppsala.

§150. Vi har en pågående diskussion för samarbete mellan British Blood Transfusion Society (BBTS) och SFTM. Martin Olsson bevakar diskussionen. Kanske någonting att diskutera under kommande nordiska mötet. Inget beslut i frågan.

§151. Tyvärr avslogs ansökan för medel från SKL för att bygga upp kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient” och därmed mötet om detta som var planerat 13 oktober i Stockholm inställd. Styrgruppen fortsätter att arbeta för kvalitetsregistret och kommer att arbeta med ansökan för nästa år genom bättre förankring med kliniskt verksamma, läkare och sjuksköterskor. Gruppen försöker också förbereda två pilotstudier på transfusionssidan och på givarsidan för att visa att datainsamlingen fungerar. Vårt nationella hemovigilanssystemet BIS anses också vara ett viktig register inom området men det har inte varit tyvärr någon diskussion mellan styrgruppen för kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient” och BIS gruppen för ett eventuellt samarbete.

§152. Det finns många gamla pärmar i Uppsala Blodcentral som tillhör föreningen. Uppsala önska att dessa pärmar som delvis har ett historiskt värde flyttas någon annanstans då både Jan Säfwenberg och den sekreterare som tog hand om dessa har gått i pension. Lena har varit i kontakt med SLF och SLS och det finns tydligen plats i deras arkiv för våra gamla pärmar.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Norbert Lubenow (ledamot)