Protokoll styrelsemöte 2013-11-29

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 29 november 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§65. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§66. Kalendarium:

  • Medicinska Riksstämman 5-6 december 2013 (Gästföreläsning 6 dec anordnad av SFTM)
  • Styrelsemöte 140117 i SLS lokal i Stockholm
  • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
  • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
  • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm

§67. Föregående protokoll godkänns.

§68. Inga aktuella remisser från Socialstyrelsen eller andra organisationer.

§69. Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder.
Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret. Ansökningsperiod 1 december-1 februari (mer information).

§70. Ny SFTM medlem: Linda Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Styrelsen hälsar välkomna!

§71. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Vi har idag ca 70.000:- kr i kassan.

§72. Utbildningsskottet har jobbat med konsult från Socialsstyrelsen om hur man lägger ut utbildningen för ST-läkare. Alla specialiteter gör detta. Styrelsen godkänner senaste förslaget från Utbildningsskottet ang Särskilda rekommendationer med checklistor för ST-utbldning KITM. Styrelsen tackar Utbildningsskottet för detta arbete.

§73. Personer i examinationsgruppen för transfusionsmedicin är listade på hemsidan. Jan Säfwenberg från Uppsala är tillsvidare sammankallande. Kerstin Elvin från Stockholm (nationell studierektor) ska kontaktas om någon vill anmäla sitt intresse för examination (kerstin.elvin@karolinska.se).

§74. Rapport Marja-Kaisa Auvinen ang SLS fullmäktige möte den 15 oktober:

  • Kerstin Nilsson, Örebro, och Stefan Lindgren, Malmö, ny ordförande och vice ordförande i Läkaresällskapet.
  • Diskussion hur den kontinuerliga professionella utvecklingen av den specialistkompetente läkaren bör se ut. Svenska Läkaresällskapet, som läkarkårens vetenskapliga kunskapsorganisation, har nu en unik möjlighet att tillsammans med sektionerna skapa ett bra innehåll för fortbildning och frågan kommer att prioriteras.
  • Vid mötet beslöts att SLS ska byta räkenskapsår från brutet år till kalenderår. Ger bättre möjlighet för fullmäktige att påverka om Riksstämman ska organiseras eller inte och hur det budgeteras. Nu har planerna rullat i gång i juni-juli medan fullmäktige får se dem först i oktober, som har varit för sent att stoppa det hela.
  • Ekonomi: SLS har mycket pengar i fonder och aktier, men pga tidigare förluster försvinner kapital snabbt. Efter det här året ska resultat vara i balans.
  • Fullmäktigemöte beslutade att välja in Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) som ny vetenskaplig sektion i SLS.

§75. Rapport från Johanna Strindberg ang Specialitetsföreningarnas representantskap 2 oktober (se bilaga).

§76. Orförande har fått ett brev från Svensk förening för klinisk kemi som ser det som ett stort problem att det inte finns någon förvaltare av NPU-koderna efter årsskiftet. Svensk förening för klinisk kemi föreslår ett gemensamt brev till Socialdepartementet angående NPU-frågan. Vi tackar för förslaget men vi avvaktar tills vidare. Svensk Förening för Klinisk Kemi fortsätter vidare.

§77. Föreningens arbetsgrupp för statistik bjuder anordnade ett arbetsmöte om nationell statistik i Uppsala 25 oktober med syfte att säkerställa att data samlas in korrekt och på samma sätt av alla blodverksamheter samt att alla frågor och synpunkter vid senaste insamlingen blir besvarade på ett nöjaktigt sätt. Mötet blev mycket uppskattat av deltagare. Styrelsen tackar arbetsgruppen för detta arbete.

§78. Nästa Vårmöte är planerad 7-8 maj 2014 på Berns salonger i Stockholm. Inbjuden Claes Högman föreläsare är professor Dennis Lo från Hongkong. Huvudtema kommer att vara screening och diagnostik vid graviditet, men programmet innehåller också mycket annat.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (suppleant)