Protokoll styrelsemöte 2013-08-23

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 23 augusti 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§31. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Barbro Persson och Johanna Strindberg utsågs att justera protokollet.

§32. Kalendarium:

  • Telefonmöte 131008 kl 09:30-11:00
  • Telefonmöte 131129 kl 09:30-11:00
  • Gästföreläsning 6 decemberpå Riksstämman anordnad av SFTM
  • Styrelsemöte 140117 i SLS lokal i Stockholm
  • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
  • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
  • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm

§33. Marja-Kaisa Auvinen representerar föreningen på SLS fullmäktige den 15 okt 2013.

§34. Johanna Strindberg representerar föreningen på Specialitetsföreningarnas representantskap 2 okt 2013.

§35. Jill Storry från Lund och Norbert Lubenow från Uppsala föreslås som granskare till Vetenskapliga sekreterarna i SLS sektioner.

§36. Lena Åberg svarar på etikprövning av medicinsk forskning.

§37. Styrelsen bestämmer att inte skicka delegat till European Union of Medical Specialists (UEMS) möten men kommer att bevaka information på UEMS hemsida.

§38. Barbro Persson (kassaförvaltare) rapporterar om föreningens aktuella ekonomi. Det finns nu ca 90.000:- kr på kontot. Styrelsen bestämmer att förutom ordförande ha två andra firmatecknare nämligen Barbro Persson (SFTM kassaförvaltare) och Johanna Strindberg (facklig sekreterare/kassör SLFTM).

§39. Styrelsen bestämmer att fr o m 2014 delas resestipendium till max 10.000:- kr/sökande oavsett konferens. För 2014 finns max 40.000:- att dela ut som resestipendium.

§40. Inga nya medlemmar sedan senaste telefonmöte.

§41. I år har SFTM inga fria föredrag på Riksstämman. Däremot, på önskemål från SLS, har SFTM styrelsen inbjudet Pär I. Johansson från Köpenhamn (Claes Högman föreläsare 2012) att föreläsa om transfusionsriktlinjer på Riksstämman i Stockholm. Han har tackat ja och kommer att föreläsa på fredagen den 6 december kl 11-12.

§42. Jan Säfwenberg föreslås fortsätta vara sammankallande i examinationsgruppen tillsvidare.

§43. Det blir Sveriges tur att ordna det nordiska transfusionsmötet 2015. Styrelsen beslutar att mötet arrangeras i Uppsala. Styrelsen föreslår också att Marja-Kaisa Auvinen representerar Sverige i den nordiska sammanhanget när Jan Säfwenberg slutar delta i gruppen.

§44. Utbildningsutskottets förslag ang minimitider för ST-utblidning godkändes ej.  Förslaget skrevs om och skickades tillbaka till utbildningsutskottet för vidare bearbetning. (Förslaget måste ju också godkännas av Svensk Klinisk Immunologisk Förening för att kunna publiceras).

§45. Styrelsen påpekar vikten av intresseanmälningar till att delta i Handboksgruppen för olika kapitel. Arbetet för nya uppdateringar pågår förstås och Birgitta Nilsson Sojka är sammankallande i gruppen. Styrelsen förslår en inlägg på hemsidan om detta så att intresserade medarbetarna anmäler sig till sammankallande för ev deltagande i Handboksarbete.

§46. KITM Vårmöte arrangeras i Stockholm 7-8 maj 2014. Styrelsen accepterar förslaget från Stockholm att Dennis Lo blir årets Claes Högman föreläsare. Han är professor och director för ett forskningsinstitut i Hongkong och den som först publicerade att fetalt DNA kunde påvisas i maternell plasma. Styrelsen förslår att under vårmötet i Stockholm arrangeras fria föredrag från utvalda abstrakt som i övrigt presenteras som poster. Styrelsen förslår att alla abstrakt skickas till Jill Storry senast 31 januari 2014.

§47. Styrelsen beslutar att upptill max 10.000:- kr årligen används för arrangering av BIS möten i Stockholm på SLS lokal.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (ledamot)
Johanna Strindberg (ledamot)