Protokoll styrelsemöte 2021-05-31

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 31 maj 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Sofia Nyström, vice ordförande
Aseel Alshamari, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf)
  Mirjam H Erixon
 3. Val av justerare (ordf)
  Torsten Eich
 4. Anmälan övriga frågor (ordf)
  En övrig fråga.
 5. Godkännande av föregående protokoll (ordf)
  Protokoll från styrelsemöte 2021-04-12 godkändes och lades till handlingarna.
 6. Ekonomi (kassör)
  Revisorerna är kontaktade och årsredovisningen för 2020 skickas till dem granskning under denna vecka.
  Fortsatt pandemi-situation gör att vi ännu är i ett läge där vi inte kan anordna några fysiska utbildningar eller arbetsgruppsmöten och att dessa utgifter uteblir. Fortsatt stabil ekonomi.
 7. Remisser (ordf) Inga remisser.
 8. Nya medlemmar
  Godkännande av medlemsansökan för Charlotte Bengtsson, BMA, Karlshamn.
 9. Beslut om datum för digitalt årsmöte (ordf)
  Datum för föreningens årsmöte blir 2021 -10-26, kl. 9-11. Valberedningen ska kontaktas i god tid då vakanta uppdrag finns, bl.a. styrelseledamot samt revisor. Diskussion kring hur årsrapporten ska se ut och sammanställas. Torsten gör ett förslag som mailas ut till övriga i styrelsen för synpunkter.
  ISBT 2023 i Göteborg ska vara med som en punkt på årsmötet.
 10. Uppdragsbeskrivning nationell arbetsgrupp (NAG) för nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning, diskussion (ordf)
  Sweba arbetar med uppdraget. Efter diskussion tas beslut om att det är tillräckligt att föreningens representant i Sweba bevakar området.
 11. CE-märkning av medicintekniska produkter. Skrivelse till socialministern som föreningen för klinisk mikrobiologi har tagit fram (ordf)
  Beslut om att vår förening, genom ordförande, signerar skrivelsen där de laboratoriemedicinska specialitetsföreningarna protesterar mot kraven på CE- märkning av medicintekniska produkter.
 12. Process att bli medlemsförening i SLS (ordf)
  Stadgarna har omarbetats och granskats av SLF och SLS. Inför årsmötet ska medlemmarna få ta del av stadgeförslaget fyra veckor innan. Det ska publiceras på föreningens hemsida samt skickas ut via mail.
 13. SLS fullmäktige, kort rapport (ordf)
  En digital tillställning där man pratade om NAG och kunskapsstyrning som SKR förslagsvis ska stå för. SLS ska se över förslaget om att SKR ska ha det uppdraget eller om Socialstyrelsen är att föredra.
 14. BIS, information från senaste SWEBA möte samt beslut om framtid (ordf)
  Enligt protokoll från 2021-04-22 står att SweBA behöver formulera ett
  uppdrag till BIS i samband med att de tar över arbetsgruppen. Föreningen välkomnar initiativet och stödjer en smidig övergång av BIS hemovigilansarbete till Sweba.
 15. Övriga frågor (ordf) IT: föreningens hemsida: Martin L Olsson planerar att hålla i ett uppstartsmöte för de ST-läkare som visat intresse att sköta hemsidan. Just nu är det fyra ST som kommer att delta och även Mohammad Abedi ska bjudas in till mötet.
 16. Nästa möte:
  21-08-30, kl. 14.00-15.30
  21-10-26, kl. 9.00-11.00 årsmöte
  21-11-29, kl. 14.00

Vid protokollet:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare

Justeras
Torsten Eich, ordförande