Protokoll styrelsemöte 2020-03-30

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte (ZOOM), måndagen den 30 mars 2020

 1. Mötet öppnas av ordförande
 2. Emma väljs till mötesordförande
 3. Till justeringsperson väljs Torsten
 4. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
 5. Anmälan av övriga punkter, se nedan
 6. Ekonomirapport från kassören: Ekonomin är god. För närvarande inga planerade utgifter.
 7. Remisser: Inga aktuella remisser som ska besvaras
  Information: Det pågår ett arbete med AT BT och ST för läkare. SLF har skickat enframställan till socialstyrelsen om att flytta fram införandet av BT.
 8. Inga nya medlemmar har ansökt
 9. Hemsida KITM: Frågan om frivilliga administratörer kvarstår.
 10. Årsmöte: Torsten tillskriver valberedningen om att påbörja arbetet med att tillsätta vakanta poster i styrelse, valberedning och revisorssuppleant.
 11. Resestipendium: Vi beslutar att avvakta utlysande av resestipendiet pga det rådande covid-19 läget.
 12. Förfrågan har kommit från SLIPI om lymfocytfenotypningar vid utredning av misstänkt immunbrist. Styrelsen är positiv till att tillsammans med Equalis expertgrupp skapa en tillfällig arbetsgrupp om lymfocytfenotypning vid misstänkt immunbrist. Sofia kontaktar representanter från de olika laboratorierna.
 13. Återkoppling från expertgruppen Equalis immunologi ang. pågående arbete och nya riktlinjer:
 • Revidering av riktlinjer om celiaki är pågående
 • Förtydligande i riktlinjer för ANA initieras sannolikt inom kort
 • Pågående diskussioner om riktlinjer ang. RA/CCP och C1q.

14. Arbetsgrupp BIS: Svar till BIS är på gång.

15. Övriga frågor:

 • Covid-19 konvalescensplasma, lägesrapport från de olika universitetssjukhusen.

16. Nästa möte: 4/5 2020, kl. 14.00

Vid protokollet:
Emma Watz, suppleant