Protokoll styrelsemöte 2019-06-17

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Skype/Telefonmöte, måndagen den 17 juni 2019, kl 09.30

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Per Martis (PM), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot

 1. Mötet öppnas av ordförande. Dagens möte är ett konstituerande styrelsemöte.
 2. Emma Watz väljs till mötessekreterare.
 3. Miriam väljs till justeringsperson.
 4. Anmälan till övriga frågor: Se nedan.
 5. Rapport från årsmötet i Örebro, se bilaga (Torsten)
  Torsten rapporterar från årsmötet i Örebro. Vi tackar arrangören för ett trevligt möte! Vetenskapligt fokus på vårmötet låg på helblod, katastrofmedicin och vaccination. Vid det ganska välbesökta årsmötet togs upp en del frågor som lämnades till styrelsen. Arbetet med dessa påbörjas idag.
 6. Till sekreterare i styrelsen väljes Emma Watz.
 7. Till kassör väljes Miriam Hägglöf.
 8. Till representant i SLS fullmäktigeförsamling väljes Martin Olsson.
 9. Till representant i Svenska Läkarförbundets fullmäktige väljes Torsten Eich.
 10. To do lista till styrelsen från årsmötet föredras av Torsten. Punkten förvaltning och långtidsbudget för föreningens medel och arbetsgruppernas ekonomi behöver prioriteras. Handboksgruppen med flera arbetsgrupper behöver en budget att arbeta efter.
 11. Ekonomi föredras av Miriam (kassör): Ekonomin är i balans. Handbokensavgiften är fakturerad för 2019. Inga stora planerade utgifter finns i närtid.
  Frågan kring hur vi ska hantera kurser i föreningens regi ur ett administrativt perspektiv diskuterades.
 12. Inga aktuella remisser.
 13. Inga nya medlemsansökningar.
 14. Blodhandboksarbete: Sofia rapporterar på nästa styrelsemöte.
 15. ISBT European Regional congress 2023:
  Torsten träffar ISBT i Basel och rapporterar därefter på nästa styrelsemöte. Presentationen Torsten tar med sig bifogas protokollet.
  Vi ser med spänning fram emot ett beslut.
 16. ”Become an ISBT Affiliate Member” erbjudande från ISBT:
  ISBT har skickat ut en möjlighet att bli `affiliate member ́ där man bl.a. får tillgång till utbildningsmaterialet. Man kan vara individuell medlem, corporate member (företag) och nu även sk. affiliate member t.ex. föreningen, Sweba eller som enskilt blood center där man betalar minimum 100 Euro, eller 2 Euro per medlem/anställd i organisationen.
  Beslutas att vi som förening ansöker om affiliate member (Martin deltar inte i beslutet p.g.a. risk för jäv). Torsten meddelar utbildningsutskottet.
 17. Övriga frågor:
  • Equalis har utkommit med nya riktlinjer kring ANCA och GBM.
  • Styrelsen beslutar att vi länkar till dessa från vår hemsida.
  • Finns en vakant position i styrelsen avseende representation från Göteborg. Antingen så får en person vara adjungerad i styrelsens arbete under året eller så kallar vi till ett extra årsmöte för inval av person från Göteborg. Torsten tar med sig frågan för beslut vid nästa styrelsemöte.
  • Frågan kring hur hemovigilans och BIS kan förnyas och arbetet säkras i framtiden måste tas upp och diskuteras på nästa styrelsemöte.
 18. Nästa möte: Kommer en Doodle länk.

Vid protokollet,

Emma Watz (EW), sekreterare