Protokoll styrelsemöte 2018-11-23

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 23 november 2018, kl 08.30-09.30

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Per väljs till mötessekreterare.

3. Mirjam väljs till justerare.

4. Anmälan av övriga frågor: Sofia önskar diskutera handboken.

5. Föregående styrelsemötesprotokoll: Inga synpunkter.

6. Ekonomi: Mirjam ger kort rapport om sin kontakt med Skatteverket inför bokslutet. Inkomster från handboken är beskattningsbara. Mirjam ansöker om att föreningen skall befrias från skatt.

Användning av tillgångarna: Beslut om att utlysa ett resestipendium för 2019 à 20 tkr för en eller flera personer för deltagande i vetenskaplig konferens. Sofia N skriver utlysningstext.

7. Remisser: inga remisser har inkommit.

8. Nya medlemmar: Linn Eloff, ST-läkare i Linköping välkomnas som medlem i föreningen.

9. Medlemslista och kontakt med medlemmarna: En lista från SLF har inkommit på medlemmar som betalar sin avgift den vägen. Mirjam arbetar med att få en översikt över direktbetalande medlemmar. Målsättningen är att skapa en kontaktlista och nästa steg är att samla in medlemmarnas e-postadresser, exv. via ett formulär på hemsidan/direktkontakt med medlemmarna.

10. Hemsidan: Torsten har tagit kontakt med SLF och SLS för att se vad de kan erbjuda för lösningar. Torsten återkommer angående detta och tidsplan på kommande telefonmöte.

11. Rapport från specialistföreningarnas representantskap: Torsten rapporterar från möte med SLF: Mötesformer och centralstyrelsens ev. deltagande i specialistföreningarnas årsmöten diskuterades. Vidare avhandlades fortbildning för läkare, som nu endast är en rekommendation och som behöver definieras. Slutligen togs arbetet med den högspecialiserade vården upp, vilken deltats in i NPO (Nationella Program Områden) där vår verksamhet sorterar under Medicinsk diagnostik och röntgen där Joachim Lundahl, Stockholm är samordnare.

12. Hantering av IgA brist patienter: Enighet finns att sträva efter en gemensam nationell handläggning. Framkommer att åtminstone Stockholm och Umeå använder UKmodellen, vilket också överensstämmer med handbokstexten. Ev. behov av ett nationellt lager av IgA-fattig plasma (i Stockholm) diskuteras, men det är oklart vem som har mandat att ge ett sådant uppdrag. Till nästa möte sammanställs hur mycket och ofta tvättade e-konc/trc och IgA-fattig plasma har transfunderats under de senaste fem åren.

13. Övriga frågor: På SweBA-möte 15/11 diskuterades överföring av Handboken från KITM till SweBA. Innan tidpunkt för övertagande fastslås önskar SweBA en plan för hur Handboken kan finansieras. Sofia N tillsammans med Agneta Seger Mollén åtar sig detta och utreder huruvida det är möjligt att få ekonomiskt stöd från SKL/vävnadsrådet för Handboken, som ju är ett nationellt verksamhetsstöd.

14. Nästa möte:

  • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, kl 13:00

Vid protokollet,

Per Marits (PM), ledamot

Justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare