Protokoll styrelsemöte 2016-05-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 17 maj 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

 1. Mötets öppnande och utseende av justeringsperson
  Emma justerar
 2. Föregående protokoll
 3. Remisser http://www.sls.se/ny2/  Revision föreskrift Blodverksamhet, LL
  Processen kring revision av blodföreskrifterna diskuterades. Remisser kommer komma dels via arbetsgivaren och via SLS och SLF.
 4. SLS fullmäktige den 27 april 2016, EW
  Emma rapporterar. Verksamhetsberättelse och mötesanteckningar finns på SLSs hemsida.
 5. Nya medlemsansökningar, MA
  Inga nya ansökningar.
  Det finns en blankett på hemsidan för medlemsansökan. Där anges även om man är medlem i övriga förbund och föreningar samt ange yrke. Detta om man ska vara medlem i sektionen och SLS eller även SLF.
 6. Inventering av grundutbildning av TM i läkarprogrammet, LL
  Alla har utbildning på läkarprogrammet utom i Göteborg. Komemr som bilaga till protokoll
 7. Begäran ekonomiskt bidrag granulocyt- och trombocytkonferens Stockholm 26 28 maj 2016,BP
  Kassören har meddelat att vi stödjer med 10 000 kr enligt beslut på föregående möte
 8. Begäran ekonomiskt bidrag BIS användarmöte HT 2016, BP
  Kassören har meddelat att vi stödjer med 20 000 kr enligt beslut på föregående möte
 9. Nominering vetenskapligt råd, LL, se bilaga
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en basspecialitet. LL har föreslagit en från varje eftersom ännu få är dubbelspecialister och transfusionsmedicin är en högreglerad verksamhet
 10. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå, FT, alla
  Rapport från Fredrik. Jill pressenterar Claes Högman föreläsaren.
  Bilden och texten kring Claes Högmanföreläsare läggs på hemsida sen tillsammans med dom som tidigare varit Claes Högman föreläsare.
 11. Årsmöte SLFTM och SFTM 1 juni, alla
  Kallelse till årsmötet skickas ut idag. Någon behöver vara mötessekreterare åt Mohammed.
  Årsmötesrapporten kommer på web:en för granskning.Fredrik får i uppdrag att trycka ut årsmötenas dagordningar i papper ca 20 st vardera.

  Årsmötesprotokollet för SLFTM skriver Lena och Mohammed.

  Barbro har skickat till revisorerna för ett par veckor sedan.

  Årsberättelsen kommer Jill dra några rader ur.

  Diskussion kring policy och hederstack/avtackningar.

  Hederstack efter årsmötet SFTM av Jan Säwfenberg och Olle Åkerblom. Vi beslutar att köpa presentkort på 700 kr var till dom som en gest.

 12. SFTM-SKI sammanslagning, alla, se bilaga
  Vi måste arbeta vidare med sammanslagningen. Det har framkommit en hel del frågor som måste bearbetas och nöjaktigt besvaras medlemmarna av styrelsens i Transfusionsförening.
  Frågorna som inkommit grupperas, anonymiseras och framställs.Styrelsens förslag är att fortsätta arbeta med sammanslagningen:
  Referensgrupp på 5 personer som funderar igenom vad som är viktigt för transfusionsmedicin innan nästa möte med SKI.

  Lena kontaktar moderföreningarna SLS och SLF om frågor som ej besvarats och återkommer i ärendet.

 13. Nästa möte
  I samband med årsmötet.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Emma Watz (ledamot)