Protokoll styrelsemöte 2015-03-13

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 13 mars 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)

§25. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§26. Kalendarium:

 • Telefonmöte 150424 kl 09:30-11:00
 • KITM vårmöte i Lund 150506-07
 • Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet i Lund 150506

§27. Föregående protokoll godkänns.

§28. Inga nya remisser har inkommit.

§29. Nya medlemmar:

 • Maria Hermansson, BMA i Borås
 • Ahmad Awais, ST-läkare i Linköping
 • Maria Hansson, BMA i Lund
 • Ingegerd Hedman, BMA i Umeå
 • Ali Yara, BMA i Jönköping
 • Ewa Martin, BMA i Skellefteå
 • Anne-May Andersson, BMA i Umeå
 • Eva Alm, BMA i Varberg

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna!

§30. SFTM stipendium 2015: Hittills inga ansökningar. Ansökningstiden förlängs med en vecka till 22 mars 2015.

§31. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Föreningens ekonomi är god. Detaljerad rapprt presenteras på årsmötet i Lund.

§32. Styrelsen beslutar att resebidrag till Miodrag Palfi som skulle användas för reasn till Brasilien för IHN möte används för deltagande i ISBT möte i London då mötet i Brasilien blev inställd. På ISBT möte finns också aktiviteter inom hemovigilans bl a möte som arrangeras av Hemovigilans working party. BIS gruppen informeras av Mohammad Abedi.

§33. Socialstyrelsen har tillsammans med professionen utarbetat omkring 600 kursämnen. Kursämnena fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutvecklingen och utveckling av utbildningsinsatser under ST. Kursämnena finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur kursämnena kan användas under ST, vilka metoder som har använts vid framtagandet av kursämnena och hur du söker efter kursämnen inom olika områden.

1:a maj kommer den nya föreskriften om läkarnas ST att träda i kraft. Information om hur detta påverkar de redan framarbetade kursämnena, kommer senare under våren.

§34. Vi har fått ett brev från Torsten Eich, specialistläkare för KITM i Uppsala, som föreslog att vi gör en inventering om klinisk aktiva kollegor samt åldersfördelningen. Syftet med det är att få en uppfattning om hur läkarbemanningen i Sverige se ut nu och kommer att se ut om 5-10-15 år. Vi tror att det kommer att vara ett problem framöver (om det inte redan är ett bekymmer) och att vi behöver jobba fram en lösning. Styrelsen föreslår att en inventering av aktiva läkare inom transfusionsmedicin inklusive ST-läkare görs i alla regioner. Utbildning av transfusionsmedicin under läkarutbildning ska också beaktas.

§35. Enligt brev från SLF har det till Lipus under senare tid kommit in ett stort antal förfrågningar från kliniker och landsting som vill få sin ST-utbildning inspekterad. Det finns flera förklaringar till detta men en viktig orsak är att Socialstyrelsen nyligen har skärpt kraven vad gäller extern granskning. Från Lipus sida upplever man att det kan bli svårt för en del av föreningarna att hantera dessa inspektioner givet personella restriktioner och andra krav på verksamheten. För att inventera vilket behov av stöd som föreningar har, har Lipus skickat oss en SPUR-enkät. Enkäten gått ut till alla specialitetsföreningar och svaren kommer vara av stor vikt vid planeringen av Lipus framtida roll och kansliresurser. Agneta Seger Mollén i Linköping som är sammankallande för SPUR inspektioner inom vår specialitet kontaktas ang detta.

§36. Samarbete inom transfusionsmedicin mellan Sverige och Ukraina: En delegation på 10 personer från Ukraina inkl representanter från AHIA kommer att göra ett besök i Lund i samband med vårmötet. Delegationen kommer att ha sin sammanträde med våra representanter 5 maj på Blodcentralen i Lund. Presentationer från olika arbetsgrupper inkl nationell statistik, Datautskottet och BIS har arrangerats. Delegationen kommer också att delta på vårmötet 6 maj samt på middagen. Föreningen står för lunch och middagen. Delegationen åker 7 maj till Stockholm för att träffa representanter från Socialstyrelsen.

§37. KITM vårmötet 6-7 maj i Lund: Programmet är annonserat på hemsidan. Anmälan och registrering av abstract sker online. SFTM står för resekostnader av Högmans föreläsrae. Dessutom har föreningen enligt tidigare beslut en garanti på 20.000 kr mot ev förlust. Målet är förstås att inte gå med minus.

§38. Nordiska transfusionsmöte planeras 25-26 augusti 2015 i Uppsala konsert och kongress. Inga annons eller program är dock publicerad än.

§39. Sammanslagning av SFTM och SKI: Styrelsen för SFTM har uppdragit åt Johanna Strindberg (sammankallande), Mohammad Abedi och Sofia Nyström att förbereda detta inför vårmötet i Lund. Liknande undersökning görs av SKI styrelsen. Representanter från båda styrelsen kommer att träffas 28 april i Stockholm för att diskutera vidare och komma med konkreta förslag på respektive årsmöten i Lund.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Norbert Lubenow (suppleant)