Protokoll styrelsemöte 2014-06-13

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 13 juni 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare) till §113 samt §110
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Emma Watz (ledamot, SLFTM) från §114

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§108. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Till sekreterare för detta möte utsågs Ewa Lassén. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§109. Kalendarium: Höstinternat 140829, Stockholm

§110. Föregående protokoll godkänns. Årsmötesprotokollet är justerat och läggs ut på föreningens hemsida.

§111. Inga nya remisser har inkommit.

§112. Nya medlemsansökningar: Ewa Martin, BMA från Skellefteå hälsas välkommen.

§113. Inget nytt från utbildningsutskottet.

§114. Erfarenheter från Vårmötet diskuterades. Vårmötet är till för våra medlemmar, delar av mötet bör vara på svenska för att alla ska känna sig välkomna. Emma Watts tar med sig de synpunkter som arrangörerna har sammanställt till höstens möte.

§115. Engelska namn för våra föreningar saknas, Lena Åberg utarbetar förslag enligt moderföreningarnas namnstandard. Diskuteras på höstens möte.

§116. Samarbete med blodverksamheten i Ukraina diskuterades. Styrelsen sonderar vad Rut Norda har för tankar och vilka blodcentraler som kan ta emot enklare studiebesök från Ukraina. Detta får sammanställas och diskuteras till hösten. Kontakt med dataföretagen får de ta utan styrelsens inblandning.

§117. Frågan om gemensam KITM-förening hänskjuts till höstens möte.

§118. Kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient” kommer att presenteras på ett möte 13 oktober i på Läkarsällskapet i Stockholm. Föreningen kommer att vara medarrangör tillsammans med SweBA som firar 10-årsjubileum i år. Kostnaderna täcks av SweBA.

§119. Övriga frågor:

Emma Watts informerar om behov av kvalitetsregister för stamcellshantering och aferes. Det finns även behov för ett register för granulocytgivare (som får G-CSF) nu när det nordiska registret har lagts ner. Ansökan om medel från SKL har skett och kommer att göras i höst till Vävnadsrådet.

§120. Nästa möte är en styrelsedag, kl 10-16 fredagen den 29 augusti 2014, på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Kaffe och smörgås från 9:30.

Vid protokollet,

Ewa Lassén (vice ordförande)

Protokollet justeras,
Jill Storry (ledamot)