Protokoll SLFTM årsmöte 2013-05-06 i Linköping

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensks Läkarens Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin (SLFTM) måndagen den 6 maj 2013, Konsert & Kongress, Linköping.

§1. Mötet öppnades av Lena Åberg, ordförande.

§2. Dagordningen godkändes och mötet hade utlysts enligt stadgarna.

§3. Lena Åberg valdes till mötesordförande och Johanna Strindberg till mötessekreterare.

§4. Till justeringsmän valdes Ewa Lassen och Jan Konar.

§5. Kvarvarande punkter från förra årets årsmöte 2012-05-14 i Örebro:

 1. I protokollet från SLFTM:s årsmöte framgår att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012 efter det att justeringsmännen granskat revisionsberättelsen.
 2. Johanna Strindberg valdes till kassör/facklig sekreterare, men har under året ej blivit firmatecknare för plusgirokontot då personnummer måste finnas med i mötesprotokollet. Detta är 5009090084.

§6. Styrelseberättelse och ekonomisk redovisning för 2012 lästes upp.

§7. Revisionsberättelse lästes upp.

§8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§9. Val av styrelsemedlemmar

 • Lena Åberg, ordförande t o m 2014
 • Johanna Strindberg, facklig sekreterare/kassör t o m 2016
 • Emma Watz, ledamot t o m 2014
 • Jan Konar, ledamot t o m 2014
 • Ewa Lassen, suppleant t o m 2014
 • Mohammad Abedi, suppleant (omval) t o m 2015

§10. Val av revisorer och revisorssuppleant

 • Folke Knutson t o m 2014
 • Fredrik Boström t o m 2015
 • Birgitta Nilsson Sojka, revisorssuppleant t o m 2015.

§11. Val av valberedning

 • Agneta Taune Wikman, sammankallande
 • Bengt Ekermo (nyval)
 • Gunilla Martinez-Rique

§12. Årsavgiften fastslogs till oförändrat 50:-.

§13. Rapport från SPUR-möte i LIPUS regi den 11april2013.

Sammankallande är Johanna Strindberg. Agneta Seger-Mollen är ny SPUR-inspektör, ska gå utbildning så fort det anordnas. Det blir i höst. Lipus presenterade kostnad för en SPURinspektion, den varierar beroende på inspektörens lön och hur lång tid inspektionen tar, reseavstånd, hur många inspektioner som sker/år, eftersom kansliet ska vara självbärande och tar ut en administrativ avgift. Inspektionerna ska gå till som tidigare. Tidigare inspektörer kan återinträda. Johanna Strindberg fick i uppdrag att se över antalet inspektörer. Den klinik som vill bli inspekterad vänder sig till föreningens styrelse alternativt SPUR-samordnaren.

§14. Ingen har genomgått specialistexamination under året.

§15. Mötet avslutades av ordföranden.

Stockholm 2013-05-15

Johanna Strindberg
Facklig sekreterare/kassör

Justeras
Ewa Lassén
Jan Konar