Protokoll SFTM årsmöte 2016-06-01 i Umeå

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM)

Måndagen den 1 juni 2016, Umeå

§1. Mötets öppnande.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§3. Jill Storry valdes till mötesordförande.

§4. Emma Watz valdes till mötessekreterare.

§5. Birgitta Nilsson Sojka och Agneta Seger Mollén valdes till justeringspersoner.

§6. Jill Story redogjorde för årsberättelsen. Se bilaga 1.

 • Svensk aferesgrupp (SAG) är nu en arbetsgrupp inom SFTM.
 • Rapporten ”Graviditetsimmunisering, ARG rapport nr 74 2015” har utkommit under året och finns att ladda ner för medlemmar på SFTMs hemsida.

§7. Barbro Persson angav ekonomisk redovisning av räkenskapsåret 2015. Kassabehållning för föreningen 2015-12-31 var 73.2018,29 kr. Årets underskott var 29.793,37 kr. Se bilaga 2.

§8. Revisionsberättelse skriven av Folke Knutsson och Fredrik Boström föredrogs. Se bilaga 3.

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10. Val av styrelsemedlemmar:

 • Lena Lyxe, Göteborg, avgår som styrelseordförande och Fredrik Toss, Umeå, avgår som ledamot.
 • Sofia Nyström (Linköping) valdes till Ordförande.
 • Jill Storry (Lund) sedan tidigare vald till vice ordförande tom 2017.
 • Mohammed R. Abedi (Örebro) valdes till sekreterare och webredaktör.
 • Barbro Persson (Uppsala) valdes till kassaförvaltare och firmatecknare.
 • Emma Watz (Stockholm) sedan tidigare vald till ledamot tom 2017.
 • Sofia Frändberg (Göteborg) valdes till ledamot.
 • Norbert Lubinow (Uppsala) sedan tidigare vald till suppleant tom 2017.
 • Mirjam Hägglöf Erixon (Umeå) valdes till suppleant.
 • Samtliga medlemmar i styrelsen är valda fram till årsmöte 2017.
 • Agneta Wikman (Stockholm), Bengt Ekermo (Linköping), Kerstin Elvin (Stockholm) har ingått i valberedningen.

§11. Val av revisorer och revisorssuppleant:

 • Fredrik Boström, Stockholm, sedan tidigare vald till revisor tom 2017.
 • Folke Knutsson, Uppsala, väljs till revisor tom 2017.
 • Birgitta Nilsson Soika, Umeå, sedan tidigare vald till revisorsuppleant tom 2017.

§12. Val av valberedning:

 • Agneta Wikman (Stockholm), Bengt Ekermo (Linköping) och Kertin Elvin (Stockholm) valdes till valberedningen. Bengt Ekermo är sammankallande.

§13. Fastställande av årsavgift och handboksavgift:

 • Årsavgiften för medlemskap i SFTM fastställdes till 100 kr, oförändrad.
 • Om man är medlem även i SLFTM fastställs årsavgiften till 150 kr, där 100 kr går till SFTM och 50 kr till SLFTM.
 • Handboksavgiften fastställdes till 1000 kr, oförändrad.

§14. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (Birgitta Nilsson Sojka). Se bilaga 4 och bilaga 5.
  Närmast planerar gruppen omarbetning av kapitel 16 och kapitel 3. Därefter följer kapitel 12, 8 och sedan 17. Arbete med revision av kapitel 2 inväntar Socialstyrelsen omarbetade blodföreskrifter.Mötet diskuterade hur man kan göra handboken mer tillgänglig, t.ex. via en websida med sökfunktioner eller en app. Dessutom behöver formatet (mallen), som är svårarbetad och gammal, förnyas.Handbokens framtida finansieringsmodell diskuterades. Föreningen är uppdragsgivare idag. Handboken är ett viktigt verktyg i vårt arbete och utgör rättesnöre för verksamhetens metodanvisningar, som i sin tur fastställts av verksamhetschefen för respektive klinik.För medlemmar som önskar delta i arbetet med handboken uppmanar handboksgruppen och mötet att man tar kontakt med respektive kapitelansvarig eller med Birgitta.
 • Nationell kvalitetssäkring/EQUALIS-gruppen (Jan Säfwenberg). Se bilaga 6.
 • Nationell statistik (Rut Norda). Se bilaga 7.
  ”Blodverksamheten i Sverige” utgör underlag och rapporteras till WHO och EBA till deras respektive årliga sammanställningar.
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (Bengt Ekermo). Se bilaga 8.
  Diskussion på mötet kring Hepatit E virus (HEV). Det pågår en studie i Göteborg i syfte att undersöka prevalensen av positiv serologi för HEV och HEVRNA hos blodgivare.
 • Hemovigilans i Sverige (Miodrag Palfi). Se bilaga 9.
  Rapporteringen till BIS har ökat, trots lägre blodanvändning, men fortfarande föreligger visst bekymmer med ojämn rapportering mellan olika sjukvårdsregioner.
 • Svensk aferes grupp (SAG) (Fredrik Toss). Se bilaga 10.
  SAG är en ny arbetsgrupp i föreningen sedan 2015. En läkare och en sjuksköterska från varje region deltar i gruppen. Ordförandeskap växlar årligen.
 • Utbildningsutskottet (Kerstin Elvin). Se bilaga 11.
  Utbildningsutskottet är gemensamt utskott för både SFTM och SKI. Utskottet har även telefonmöten med våra skandinaviska kollegor där man bl.a. synkar kurser.En ny utbildningshandbok enligt 2015 års författning kommer att publiceras.Utbildningsutskottet efterfrågar feed-back för de diagnostiska proven, lämnas antingen till utbildningsutskottet eller till den som arrangerar provet (Uppsala 2015, Lund 2016).SPUR granskningar diskuterades då det är förenat med en större kostnad att beställa en inspektion. Varje sjukhus behöver se över hur man kan göra på sitt respektive sjukhus (gemensamma inspektioner med annan laboratoriespecialitet är ett förslag). Dock behövs specialitetsspecifika SPUR inspektörer.Barbro Persson och Maria Lundgren kommer behöva ställa sina platser till förfogande. Gruppens sammansättning har diskuterats, ett förslag är att studierektorer på respektive universitetssjukhus tillsammans med ett par ST-läkare kan utgöra utbildningsutskottet. Styrelserna inom respektive förening behöver ta upp denna fråga.

§14. Resestipendium 2015 och 2016 (Mohammad Abedi). Se bilaga 12.

§15. Gemensam Svensk Förening för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin

 • Sofia Nyström presenterar styrelsens arbete med sammanslagningarna av SFTM, SLFTM och SKI. Se bilaga 13.
 • Då SFTM och SKI numera representerar samma specialitet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin finns stora fördelar med ett samarbete. Sedan tidigare finns ett bra samarbete kring utbildningsfrågor och Vårmötet.
 • De gemensamma stadgarna behöver dock ses över innan en sammanslagning av SFTM och SKI kan ske. Styrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som har till uppdrag att komma med förslag på gemensamma stadgar under tidig höst 2016.

§16. Årsmötet för SFTM fattar principbeslut om att 2017 gå in i en gemensam förening med SLFTM och SKI och därmed upplösa SFTM som förening.

§17. Övriga frågor:

 • Förslag från Olle Berséus: Kan vi ha ett diskussionsforum som går ut till medlemmarna, liknande det forum som finns för klinisk kemi? Tanken är att kunna få ut idéer och diskutera dessa. Styrelsen tar med sig frågan.
 • Olle Bereus har sammanställt en personlig, historisk exposé. Se bilaga 11.

§18. Mötet avslutandes.

Stockholm 2016-07-01

Emma Watz
Sekreterare vid mötet

Justeras
Birgitta Nilsson Sojka
Agneta Seger Mollén