Protokoll SFTM årsmöte 2015-05-06 i Lund

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 6 maj 2015, Lund.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Lena Lyxe valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Mohammad Abedi.

§3. Val av två justerare: Jill Storry och Barbro Persson utsågs till justeringspersoner.

§4. Årsberättelsen 2014-2015 rapporterades av ordföranden Lena Lyxe. Agneta Wikman saknade ARG-rapport om screening inom mödravården samarbete med Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

§5. Barbro Persson angav ekonomisk redovisning av räkenskapsåret 2014. Kassabehållning för föreningen 2014-12-31 var 103.131,66 kr.

§6. Revisionsberättelse 2014 föredrogs av orföranden Lena Lyxe då ingen av revisorerna eller revisorssuppleant var närvarande vid mötet (Fredrik Boström, Folke Knutsson eller Birgitta Nilsson Sojka (suppl.) varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§7. Val av styrelsemedlemmar: Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Agneta Wikman (sammankallande), Bengt Ekermo och Gunilla Martinez Rique. Valberedningens förslag presenterades och fastställdes av medlemmarna.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2014-2015 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Lyxe, Ordförande (2016)
 • Jill Storry, Vice ordförande (nyval 2015-2017)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2016)
 • Emma Watz, Ledamot (justeras 2017)
 • Sofia Nyström, Ledamot (nyval 2015-2017)
 • Norbert Lubenow, Suppleant (justeras 2017)
 • Fredrik Toss, Suppleant (nyval 2015-2017)

§8. Val av revisorer:

 • Folke Knutson (2016)
 • Fredrik Boström (omval 2015-2017)
 • Birgitta Nilsson-Sojka, Suppleant (omval 2015-2017)

§9. Val av valberedning:

 • Bengt Ekermo
 • Agneta Wikman
 • Kerstin Elvin (nyval)

§10. Fastställande av årsavgift och handboksavgift: Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift 100 kr liksom handboksavgift 1000 kr.

§11. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

§12. Resestipendium 2014-2015 (Mohammad R. Abedi): Årsmötet beslutar om ny utlysning hösten 2015 då endast ca 10000kr av 40000kr förbrukats. Årsmötet beslutar till kommande års stipendiefördelning: 10 000 kr max till vardera sökanden, totalt 40 000 kr årligen framöver. Person som erhållit resestipendium får söka igen efter tre år.

§13. Ny gemensam förening med Klinisk immunologisk förening: Avser fortsätta på samma sätt med både fackförening och som sektion i svenska läkaresällskapet.

§14. Rapport från Utbildningsutskottet och information om ny ST författning och målbeskrivningstruktur av Kerstin Elvin, nationell studierektor.

§15. Övriga frågor:

 • Svensk Aferesgruppen (SAG) önskar bli en arbetsgrupp under SFTM. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att lösa frågan om SAG kan bli en arbetsgrupp till nästa årsmöte 2016
 • Förslag: SAG kan bli en arbetsgrupp så länge majoriteten är medlemmar i SFTM)

§18. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm 2015-06-25

Mohammad Abedi
Sekreterare

Justeras
Jill Storry
Barbro Persson