Protokoll SFTM årsmöte 2013-05-06 i Linköping

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 6 maj 2013, Konsert & Kongress, Linköping.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Lena Åberg valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Mohammad Abedi.

§3. Val av två justerare: Jill Storry och Marja-Kaisa Auvinen utsågs till justeringspersoner.

§4. Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 2012 (bil. 1). Föreningens kassabehållning per 2012-12-31 uppgick till 114 528,40 kronor.

§5. Revisionsberättelsen föredrogs av Birgitta Nilsson Sojka varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (bil. 2).

§6. Val av styrelsemedlemmar: Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Agneta Seger Mollén (sammankallande), Agneta Wikman och Gunilla Martinez Rique (bil. 3). Inga val eller omval är aktuellt för 2013 (se nedan).

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2013-2014 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Åberg, Ordförande (2014)
 • Ewa Lassén, Vice ordförande (2014)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2014)
 • Jan Konar, Ledamot (2014)
 • Marja-Kaisa Auvinen, Ledamot (2014)
 • Sofia Nyström, Suppleant (2014)
 • Jill Storry, Suppleant (2014)

§7. Val av revisorer: Behövdes ej eftersom mandattiden för nuvarande revisorer ej gått ut.

§8. Val av representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Årsmötet valde Marja-Kaisa Auvinen som representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och Johanna Strindberg som suppleant.

§9. Val av valberedning: Årsmötet valde Agneta Wikman (sammankallande), Gunilla Martinez Rique och Bengt Ekermo som valbredning under kommande verksamhetsår (bil. 3).

§10. Ekonomisk redovisning av föreningen presenterades av Barbro Persson (bil. 1). Medlemsavgifterna faktureras årligen. Företagsrepresentanter betalar liksom tidigare 1000 kr per år. Enskilda medlemmar betalar själva in årsavgiften på 100 kr. Medlemmar som är läkare och även medlemmar i Sveriges Läkarförbund (SLF) betalar årsavgiften liksom tidigare via SLF. Handboksavgiften debiteras de sju regionblodcentralerna enligt SweBAs fördelnings-nyckel som baseras på antalet blodtappningar inom respektive region. Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift.

§11. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka)
  Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 4 och bil. 5)
 • Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Jan-Olof Hildén)
  Årets sammansättning och aktiviteter redovisades (bil. 6)
 • Nationell statistik (ref Rut Norda)
  En rapport från arbetsgruppen framfördes av Rut Norda (bil. 7)
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (ref Bengt Ekermo)
  Verksamhetsårets redovisning framgår av bilaga sammanställd av gruppen (bil. 8)
 • Utbildningsutskottet (ref Kerstin Elvin)
  Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 9)
 • Arbetsgruppen för hemovigilans  (ref Jan Säfwenberg)
  Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 10)

§12. Mohammad Abedi visade sammanställning av medlemsuppgifter (bil. 11).

§13. Rut Norda avlade rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté (bil. 12).

§14. Fördelning av föreningens resestipendium på 40 000 kr för år 2013 framgår av styrelseberättelsen. Årsmötet beslutade att avsätta 40 000 kr till ändamålet år 2014.

§15. Sekreteraren rapporterade från SLS möte den 17 januari angående planering för nästa Riksstämma på Stockholm Waterfront, 5-6 december 2013. SLS anser att det behövs en omfattande förnyelse av form och innehåll. Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning i övergripande frågor för läkare. Den 30 januari fick föreningen information om planeringen av årets Riksstämma. SLS önskade sedan att varje sektion föreslår program. SFTM har skickat sitt förslag till SLS (bil. 14).

SFTM kommer därför inte ha sitt traditionella fria föredrag i samband med årets Riksstämma. Styrelsen föreslår att dessa fria föredrag presenteras i samband med vårmöte 2014 i Stockholm. Förslaget godkännes av årsmötet.

§16. Nordisk transfusionsmöte (Nordic Blood Bank Meeting) annordnas i år i Helsinki 18-20 september. SFTM rekommenderar sina medlemmar att delta i mötet.

§17. Ekonomisk säkerhet för vårmötet diskuterades, beslutades att ingen sådan säkerhet ska ges generellt.

§18. Olle Berséus har varit föreningens konsultationsläkare gentemot SLF i många år. Olle kvarstår gärna i rollen och vi lägger till denna funktion i föreningens förteckning på uppdrag. För uppdragets innehåll se bil 15.

§19. Olle Berséus rapporterar från sitt projekt med blodverksamhet inom svenska försvaret. Man har med detta löst behovet av akut tillgång till helblod för svenska styrkor på uppdrag i krigsdrabbade områden (bil 16).

§20. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Örebro 2013-05-15

Mohammad Abedi
Sekreterare

Justeras
Marja Kaisa Auvinen
Jill Storry

Protokoll SFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 14 maj 2012, Länssalen, Örebro Slott.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo.  Norbert Lubenow och Johanna Strindberg utsågs till justeringspersoner.

§3. Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 avgavs. Föreningens kassabehållning per 2011-12-31 uppgick till 156 062,67 kronor. Därutöver fonderade medel uppgick till 99 360,42 kronor.

§4. Revisionsberättelsen är färdigställd men fanns ej tillgänglig vid årsmötet. Årsmötet befullmäktigade justeringspersonerna att, efter att ha sett och godkänt revisionsberättelsen, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Detta innebär att styrelsen beviljas ansvarsfrihet i och med justeringspersonernas signering av årsmötesprotokollet.

§5. Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Birgitta Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och Agneta Seger Mollén.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2012-2013 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Åberg,  Ordförande (2014)
 • Ewa Lassén, Vice ordförande (2014)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2014)
 • Jan Konar, Ledamot (2014)
 • Marja-Kaisa Auvinen, Ledamot (2014)
 • Sofia Nyström, Suppleant (2014)
 • Jill Storry, Supplenat (2014)

§6. Val av revisorer: Behövdes ej eftersom mandattiden för nuvarande revisorer ej gått ut.

§7. Valberedningen under kommande verksamhetsår blir Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué och Agneta Wikman.

§8. Årsavgift och handboksavgift fastställdes till oförändrade 100:- resp. 1000:- per år. Handboksavgiften debiteras från och med 2011 de sju regionblodcentralerna. Härvid används SweBA:s fördelnings-´nyckel´, som baserar sig på antalet blodtappningar inom respektive region 2 år tidigare. Företagsrepresentanter betalar liksom tidigare 1000:- per år.

§9. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka/gm Bengt Ekermo)
  Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 1)
 • Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Jan-Olof Hildén)
  Årets sammansättning och aktiviteter redovisades (bil. 2)
 • Nationell statistik (ref Rut Norda)
  En rapport från arbetsgruppen framfördes av Rut Norda (bil.3)
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (ref Bengt Ekermo)
  Verksamhetsårets redovisning framgår av bilaga sammanställd av gruppen (bil. 4)
 • Utbildningsutskottet (ref Stella Larsson)
  Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 5)
 • Arbetsgruppen för hemovigilans  (ref Jan Säfwenberg)
  Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 6)

 • Nomenklaturgruppen (Jan-Olof Hildén)
  Gruppens arbete redovisades (bil. 7).

§10. Rut Norda avlade rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté inklusive från dess arbetsgrupp som arbetar med ”Risk behaviour having an impact on blood donor management” (se www.edqm.eu ).

§11. Fördelning av Föreningens resestipendium på 60 000 kr för år 2012 framgår av styrelseberättelsen. Årsmötet beslutade att avsätta 40 000 kr till ändamålet år 2013.

§12. Temat för årets riksstämma i Stockholm 28-30/11 är ”Framtidens hälsa”.
På fredagen (30/11) planeras liksom senaste åren en session med fria föredrag.  Abstractanmälan senast 2012-08-24 via Svenska Läkaresällskapets hemsida. Planer finns på ett sektionssymposium om implementering av ändrade blodgivarregler.

§13. Föreningens räkenskapsår har sedan 2003 sammanfallit med kalenderår. I stadgarna §7 står dock fortfarande ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 april till 31 mars”. Beslutades att ändra i stadgarna till ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december”. Enligt stadgarna kan sådan ändring ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, och då samma beslut fattades vid årsmötet 2011 träder stadgeändringen nu i kraft.

§14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Örebro 2012-05-14

Bengt Ekermo
Sekreterare

Justeras
Norbert Lubenow
Johanna Strindberg

———————————————————-

Protokoll och bilagor i PDF format