Årsberättelse SFTM 2013-2014

Årsberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2012-2013

Styrelse

Lena Åberg, ordförande
Ewa Lassén, vice ordförande
Mohammad Abedi, sekreterare
Barbro Persson, vice sekreterare/kassaförvaltare
Jan Konar, ledamot
Marja-Kaisa Auvinen, ledamot
Sofia Nyström, suppleant
Jill Storry, suppleant

Revisorer: Fredrik Boström, Folke Knutsson, Revisorssuppleant Birgitta Nilsson Sojka.

Valberedning: Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué, Agneta Wikman.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten varav fem telefonsammanträden och två heldagsmöten i Stockholm. Protokoll finns tillgängliga via hemsidan.

Medlemmar

Föreningen har ca 221 medlemmar och ca 20 företag registrerade. Arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra medlemsmatrikeln har fortsatt under året.

Årsmöte

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Linköping 6 maj 2013. Årsmötesprotokoll finns tillgängligt via hemsidan.

Riksstämman

Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma 5-6 december innehöll flera nyheter avseende form och innehåll. Föreningens fria föredrag flyttades av denna anledning till kommande vårmöte 2014. Pga svåra väderförhållande med inställda flyg fick tyvärr föreningens planerade State of the art-föreläsning om riktlinjer och behandling med blodkomponenter ställas in.

Specialistexamination

Under verksamhetsåret har ingen genomgått frivillig specialistexamination.

Remisser m.m.

Under året har ett flertal remisser inkommit. Från Svenska Läkaresällskapet har vi svarat på remissen ”Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare” och en enkät angående Nationella kvalitetsregister. Vidare har en expertgrupp från Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin svarat på en remiss från Socialstyrelsen om förslag på kursämnen. Remissen är en del av Socialstyrelsens utvecklingsarbete ”Kursämnen under ST”.

Stipendier

Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén delat ut resestipendium för trettonde gången för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet. Vi gratulerar 2014 års stipendiater: Margareta Melin och Monica Norlund båda från Umeå och Annika Hult från Lund.

Handbok för Blodcentraler

Under perioden har kap 2, 5 och 7 reviderats.
Kapitel 2:       Urvalskriterier för blodgivare
Kapitel 5:       Blodkomponenter: kvalitetssäkring och kontroll
Kapitel 7:       Blodgruppering

Övrigt

Styrelsen eller kontaktpersoner har fortlöpande bevakat bl a Medicinska riksstämman, SweBA, SWEDAC och Equalis.

Marja-Kajsa Auvinen representerade föreningen vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte i Stockholm.

Som tidigare har SKI och SFTM har ett aktivt och välfungerande Utbildningsutskott med en gemensam nationell studierektor, Kerstin Elvin, Stockholm. Styrelsen får regelbundet rapporter och Kerstin informerade utförligt om utskottets arbete 2013 och planerade aktiviteter 2014. Presentationen finns som bilaga till protokollet.

Ingen SPUR inspektion har genomförts under 2013.

Föreningen har erhållit information att Equalis avbryter förvaltningen av NPU-koder. Föreningen har kontaktats av Svensk förening för klinisk kemi om en gemensam skrivning till Socialdepartementet i ärendet, men styrelsen beslutade att avvakta utvecklingen.

Till årets Högman-föreläsare har professor Yuk-Ming Dennis Lo från Hong-Kong utsetts.

 

Lund 2014-05-06

För styrelsen,
Lena Åberg, ordförande