Årsberättelse SFTM 2012-2013

Årsberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2012-2013

Styrelse

Lena Åberg, ordförande
Ewa Lassén, vice ordförande
Mohammad Abedi, sekreterare
Barbro Persson, vice sekreterare/kassaförvaltare
Jan Konar, ledamot
Marja-Kaisa Auvinen, ledamot
Sofia Nyström, suppleant
Jill Storry, suppleant

Revisorer: Fredrik Boström, Folke Knutsson, Revisorssuppleant Birgitta Nilsson Sojka.

Valberedning: Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué, Agneta Wikman.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten varav fyra telefonsammanträden och två heldagsmöten i Stockholm. Protokoll finns tillgängliga via hemsidan.

Medlemmar

Föreningen har 230 medlemmar varav 20 företag. Som medlemmar räknas de som uppgivit medlemskap via elektronisk enkät mars 2013. Föreningens sekreterare har påbörjat ett arbete med att kvalitetssäkra/uppdatera medlemsmatrikeln.

Årsmöte

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Örebro den 14 maj 2012. Protokoll finns tillgängligt via hemsidan.

Riksstämman ”Framtidens hälsa”

I samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma 28-30 november 2012 på Stockholmsmässan presenterades rekordmånga 15 vetenskapliga arbeten i form av fria föredrag. Sessionen var välbesökt och den vetenskapliga kvaliteten hög. I enlighet med Läkaresällskapets riktlinjer utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk presentation och Jill Storry, Lund och Gunilla Gryfelt, Stockholm erhöll var sitt. Föreningen bjöd på pausfika och för första gången även på salladslunch vilket rönte stor uppskattning.

Specialistexamination

Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen.

Remisser m.m.

Under året har ett flertal remisser inkommit. Styrelsens policy har varit att lämna remissvar om det har varit aktuella frågor för vår verksamhet, medan vi av prioriterings- och tidsskäl ofta avstått när det gällt mer perifera frågor. Svar har lämnats på följande remiss och det finns att läsa på hemsidan: ”Socialstyrelsens nya föreskrifter om mänskliga organ avsedda för transplantation”

Stipendier

Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för tolfte gången delat ut resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet, totalt 40 000 SEK. Årets stipendiater är Per Sandgren, Stockholm Bahram Hosseini-Maaf, Lund och Annika Joelsson Saxner, Uppsala.

Handbok

Rekordmånga kapitel har reviderats kapitel under året, kap 2,3,11,och 15 och kapitel 10 är nyskrivet.
Kapitel 2         Urvalskriterier för blodgivare
Kapitel 3         Blodtappning
Kapitel 10       Hematopoetiska stamceller
Kapitel 11       Validering inom transfusionsmedicin
Kapitel 15       Kvalitetssystem för blodcentraler

Övrigt

Styrelsen eller kontaktpersoner har fortlöpande bevakat bl a Medicinska riksstämman, SweBA, SWEDAC och Equalis.

Marja-Kajsa Auvinen representerade föreningen vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte i Stockholm.

Sekreteraren har deltagits i möte om planering av framtida Riksstämmoprogram. Form och innehåll skall förnyas och styrelsen har skickat in flertal förslag på programpunkter till Riksstämman 2013. De fria vetenskapliga föredragen föreslår styrelsen presenteras på framtida vårmöten.

Ordföranden har på begäran från danska kollegor lämnat ett helhjärtat stöd till deras ansökan om att få arrangera ISBT-konferens 2016.

Martin L Olsson, Lund har framfört ett förslag om ett närmare samarbete med British Blood Transfusion Society (BBTS) och att deras tidskrift Transfusion Medicine även blir vår officiella tidskrift. Styrelsen har ställt sig försiktigt positiv till detta och fortsätter diskussionerna.

Ingen SPUR inspektion har genomförts under 2012. Ett förslag på en ändrad SPUR organisation har lagts fram och nu har verksamheten omorganiserats. Läkarförbundet driver vidare Spur-inspektionerna och certifieringen av fort- och vidareutbildning. Ett nybildat bolag, Lipus AB, har därför startat 1 mars och Agneta Seger Mollén och Johanna Strindberg har deltagit på ett SPUR-samordnarmöte. Huvudmannaskapet för SK-kurserna kommer framgent att övertas av Socialstyrelsen.

Som tidigare har SKI och SFTM har ett aktivt och välfungerande Utbildningsutskott med en gemensam studierektor, Kerstin Elvin, Stockholm. Styrelsen får regelbundet rapport och styrelsen har efter lång diskussion accepterat utskottets förslag på minimitider för de olika delmomenten inom specialistutbildningen. Vidare planeras årliga diagnostiska prov för ST-läkare.

Föreningen har skickat in förslag till SBU m fl på ämnen inför kartläggning av behov av nationella kunskapsunderlag. kunskapsunderlag, rekommendationer eller riktlinjer.

Föreningens hemsida har fått en ansiktlyftning och en ny webbadress (www.transfusion.se) har blivit registrerad.

Frågan om gemensam sektion med Klinisk immunologi har inte varit föremål för ytterligare aktivitet under 2012, men vårmötet 2013 i Linköping är en första gemensam anlägenhet på förslag från den lokala organisationskommittén.

Till årets Högman-föreläsare utsågs professor Johns Semple, Toronto.

Lund, 2013-05-06

För styrelsen,
Lena Åberg, ordförande