Arbetsmöte SFTM/SKI styrelse 2015-09-18

Minnesanteckningar fört vid gemensamt sammanträde av styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin med styrelsen för Svensk Klinisk Immunologisk Förening

Stockholm, fredagen den 15 januari 2016

Deltagare:

SFTM:
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Fredrik Toss (suppleant)

SKI:
Ola Winqvist (ordförande)
Torsten Eich (vice ordförande)
Ana-Maria Vasilache (ledamot)

§1. Diskussion om man rent juridiskt kan vara en förening i SLS och SLF. SKI har idag i stadgarna att man är en sektion inom SLS och specialistförening inom SLF. Vilket även andra föreningar har. Krav att både SLS och SLF godkänner stadgarna. Ola har pratat med Filippa Nyberg, ordförande på SLS, och hon anser att detta är inte ett problem.

§2. Ekonomi:

 • Viktigt att bottna frågan om ekonomi. Man har inkomster inom SFTM för Handboken och viktigt att detta är momsbefriad verksamhet. Vi kan ta formuleringarna med jurist på SLS och stämma av.
 • Ett förslag är att vi har två konton tv, en för medlemsavgifter etc, ett för klin imm  och ett för transfusionsmedicin (Handboksinkomster) och beskriva vad syftet med dessa konton är och vad pengarna ska användas till.
 • Om det blir en förening är det mötets konsensus att vi bör ha ett konto men att pengar som betalats in för Handboken och nationella riktlinjer bör prioriteras för detta arbete.
 • SFTMs avgifter som vanligen finns per år är för Handboksarbete, andra arbetsgrupper, styrelsemöten, Claes Högman föreläsning, resestipendier och vid behov stöd/garant till vårmöten/kurser.
 • Ett annat förslag om handboken är att ta bort prenumerationsavgiften för företag och låta den helt vara finansierad av respektive landsting och medlemmar. Därmed tar vi också bort lösenordshanteringen för Handboken och lägger den öppen.
 • Ett förslag är att presentera en budgetplan på årsmötet och utfall. Idag pressenteras bara utfall.
 • Vi beslutar att föreslå medlemsavgift till 200 kr årligen i den nya föreningen.

Syfte med föreningen: Vad är syftet med vår gemensamma förening? Vad vill vi ska ingå och vad är vår förenings innehåll?

 • Specialistutbildning av läkare
 • Förskning och utveckling
 • Fortbildning av specialister

Avgränsningen mot SweBA diskuterades. Viktigt att beskriva tydligt vad respektive förening har för mandat och vad man gör. Egentligen är det inte ett bekymmer upplever vi men det är lite otydligt för utomstående. Viktigt att beskriva detta på respektive hemsida.

§3. Medlemskap:

Att vi har många Icke-läkare med i SFTM är inte ett bekymmer. Finns inga krav att enl. Filippa Nyberg på SLS alla i styrelsen ska vara läkare (enl. samtal med Ola).

Förslaget är att i 15§ står att minst 6 ledamöter ska vara medlemmar även i SLF. I händelse av att både ordförande och vice ordförande ej är medlemmar i SLF så är den fackliga sekreteraren representerar SLF medlemmar i fackliga frågor.

Ett annat förslag är att ha två fackliga sekreterare då man inte alltid har samsyn och jobbar inte på samma sätt. Vi beslutar dock att vi går för en facklig sekreterare men viktigt att frågorna förankras i styrelsen och hos medlemmarna.

 • Vetenskaplig sekreterare har hand om vetenskapliga möten.
 • Facklig sekreterare leder arbetet kring facklig frågor.

Vi bör efter sammanslagningen mellan föreningarna göra en medlemsinventering och i samband med detta frågar vi även om medlemskap i SLS och SLF.

§4. Arbetsutskotten/arbetsgrupper:

 • Viktigt att styrelsen är en styrelse och att sedan specifika frågor hanteras i arbetsutskotten och arbetsgrupper. Alla arbetsutskotten och arbetsgrupper redovisar vid årsmötet.
 • SKI har inte fasta arbetsutskott utan tillsätter arbetsgrupper i sakfrågor.
 • SFTM jobbar med arbetsutskott i långsiktiga frågor och arbetsgrupper i kortare sakfrågor.
 • Viktigt att arbetsgrupper och utskott som arbetar under föreningens hatt har uppdrag att göra så från styrelsen.

§5. Vad ska vi heta?

 • Vi föreslår att nya föreningen heter ”Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” med förkortning SFKIT.
 • På engelska heter föreningen ”Swedish Society for Clinical Immunology and Transfusion Medicine”
 • Vi har idag hemsida kitm.se. Förslaget blir då att ändra till sfkit.se. Man kan också och sfkit.org och sfkit.net och sen lägga automatiska koppling till sfkit.se, kostar bara några hundra kr årligen i domänavgift.
 • Nuvarande logga på kitm.se är bra och representativ för både klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Att vi använder denna logga behöver dock protokollföras i den första styrelsemöte i nya föreningen. Mohammad som har designat loggan tillhandahåller färg och text detaljer.

§6. Förslag till SFKIT styrelsens sammansättning

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassaförvaltare
 • Sekreterare
 • Vetenskaplig sekreterare
 • Facklig sekreterare (ska vara SLF medlem)
 • En ledamöt
 • Två suppleanger

Alltså 7 ledamöter plus 2 suppleanter varav 4 av 7 ledamöter måste vara medlemmar i SLF.

Valberedning bör representera bäde klinisk immunologi och transfusionsmedicin dvs minst 2 personer och en suppleang för varje diciplin.

§7. Vi går genom alla paragrafer i den förslagna stadgar för den gemensamma förening (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, SFKIT). Se Arbetskopia Stadgar SFKIT 150918 efter korrigeringar som gjordes under mötet.

§8. Förslag till nästa möte 14, 15 eller 20 januari 2016. Mohammad Kollar om lokal finns ledig på SLS.

Vid pennan,

Emma Watz (ledamot, SFTM)