Stadgar | Svensk Klinisk Immunologisk Förening

 • Uppgift och organisation

  §1
  Svensk klinisk immunologisk förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för klinisk immunologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för klinisk immunologi.

  §2
  Föreningens ändamål är

  • att främja den svenska kliniska immunologins utveckling, framförallt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner och genom att formulera mål för specialistutbildningen i ämnet,
  • att som specialitetsförening tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen,
  • att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

  §3
  Som sektion inom Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som sällskapet hänskjuter till föreningen.

  Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

  §4
  Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsmöte, styrelsen, revisorerna och valberedningen.

  §5
  Inom föreningen kan, efter godkännande av styrelsen, bildas underavdelningar för speciella intresseområden inom specialiteten/ ämnesområdet.

  §6
  Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

  Medlemskap

  §7
  Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen.

  Medlem som är behörig därtill bör vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Medlem skall vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet för att deltaga i beslut i frågor som avses i §3, första stycket, och till Sveriges läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i §3, andra stycket.

  Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla det till styrelsen.

  §8
  Föreningsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom klinisk immunologi. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna.

  §9
  Medlem, utom hedersmedlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestämts vid föreningsmöte. Skyldigheten upphör vid utgången av det kvartal då medlemmen uppnått sextiofem års ålder. Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

  Föreningsmöte

  §10
  Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte hålles en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det.

  Styrelsen kallar medlemmarna till föreningsmöte senast fjorton dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig via post eller e-post och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som skall behandlas.

  §11
  Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

  Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av §7, andra stycket, varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder utom i val, där avgörandet sker genom lottning.

  Ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att deltaga i förhandlingarna, men inte i besluten.

  §12
  Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie föreningsmöte,
  • Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
  • Fastställande av medlemsavgift,
  • Val av styrelseledamöter i enlighet med §16,
  • Val av två revisorer och en suppleant för dem,
  • Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med sällskapets stadgar,
  • Val av en ledamot av valberedningen i enlighet med §19,
  • Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.

  Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

  §13
  Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

  §14
  Ärende som föreningen skall anhängiggöra vid fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapet bör behandlas vid föreningsmöte.

  Styrelsen

  §15
  Styrelsen omfattar minst fem personer. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare och om möjligt ytterligare tre ledamöter.

  Samtliga ledamöter skall vara anslutna till Svenska Läkaresällskapet och bör vara anslutna till Sveriges läkarförbund. Vid styrelsebeslut beaktas vad som är reglerat i § 7, andra stycket.

  Styrelsens ledamöter väljs för två år, men kan därefter omväljas för 1 år i taget. Man bör sträva efter att inte stor del av styrelsen nyväljs vid samma tillfälle, samt att företrädare för klinisk immunologi från olika delar av landet är representerade.

  §16
  Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar

  • att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av mötet fattade beslut,
  • att besluta i ärenden som inte kräver ställningstaganden av föreningsmöte,
  • att samråda med andra sektioner inom Svenska Läkaresällskapet vid handläggning av ärenden som berör dem,
  • att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för sällskapets gemensamma angelägenheter,
  • att underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar vad avser läkare,
  • att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen,
  • att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar.

  §17
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

  Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

  Valberedning

  §18
  För beredning av val vid föreningsmöten skall finnas en valberedning med tre ledamöter. Varje år vid ordinarie föreningsmöte väljs en ledamot för tiden till och med ordinarie föreningsmöte tre år senare. Sammankallande är den av ledamöterna som längst ingått i beredningen.

  Stadgeändring

  §19
  Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

  Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.