Stadgar | Svensk Förening för Transfusionsmedicin

 • Godkända vid föreningens årsmöten 1991-05-14 och 1992-05-18.

  Reviderade vid föreningens årsmöten 1995-05-10, 1996-05-09, 2000-05-25, 2001-04-26 och 2012-05-14.

  § 1
  Svensk Förening för Transfusionsmedicin är en sammanslutning av för området intresserade personer med vetenskaplig inriktning.

  § 2
  Föreningen har till uppgift

  • att befordra utveckling av transfusionsmedicin,
  • att främja forskningen inom detta ämnesområde,
  • att ombesörja föredrag vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt
  • att avgiva utlåtanden och förslag i frågor som av Sällskapet hänskjutits till utredning och besvarande. Vid handläggningen av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

  § 3
  Framställning om medlemskap göres skriftligen till styrelsen som beslutar om inval. Föreningen bör verka för att medlem, och därtill behörig, också skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Medlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna deltaga i beslut om frågor, som avser §2 i fjärde att-satsen.

  Hedersledamot: Till hedersledamot kan föreningen på förslag av styrelsen kalla in- eller utländsk person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syften. Sådan kallelse skall avgöras vid föreningens ordinarie årsmöte och fordrar bifall av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

  § 4
  Medlemmar erlägger av föreningen fastställd årsavgift. Den som under kalenderåret trots tvenne påminnelser underlåtit att erlägga årsavgiften, kan anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som uppnått 65 levnadsår, samt hedersledamot är befriad från erläggande av årsavgift. Styrelsen må efter skriftlig framställning befria medlem från årsavgift. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde.

  § 5
  Envar för föreningens verksamhetsområde intresserad person må äga deltaga i föreningens vetenskapliga förhandlingar. Endast medlemmar äger övervara föreningsmöten. Dock äger ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är medlem i föreningen, tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

  § 6
  Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare tillika kassaförvaltare, samt två ledamöter och två suppleanter för dessa. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet. Ordförande och inklusive denne en majoritet av styrelsen skall vara läkare (icke-läkare som är medlem av sektionen kan ansöka om att bli associerad ledamot av Svenska Läkaresällskapet). Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

  § 7
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid årsmöte eller övriga möten protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga ledamöter är ense om detta.

  Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens och kassaförvaltarens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen.

  Beslut i ärenden som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapet.

  § 8
  Förslag till styrelsemedlemmar att väljas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar.

  § 9
  Ordinarie årsmöte skall hållas å tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdagen. Till beslut vid årsmötet får endast förekomma ärenden, som upptagits i föredragningslistan, vilken likaså skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

  Vid årsmötet skall förekomma:

  1. Redogörelse för styrelsens verksamhet, revisionsberättelse samt beslutande om ansvarsfrihet för styrelsen.
  2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare tillika kassaförvaltare, två styrelseledamöter, två styrelsesuppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant, jämte för en tid av två år representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant för denne. Fullmäktige och suppleant skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Fråga eller frågor som sektionen önskar uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader i förväg.
  3. Val av valberedning.
  4. Fastställande av årsavgift.

  Extra föreningsmöte kan anordnas när styrelsen eller minst tio av föreningens medlemmar skriftligen påfordrar sådant möte för att behandla uppgivet ärende. Härvid gäller samma stadgande angående kallelsetid och föredragningslista som för ordinarie årsmöte.

  § 10
  Föreningen är beslutsmässig om kallelse till årsmöte/extra föreningsmöte har skett enligt §9.

  § 11
  Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres därest omröstning begäres genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. Medlem som ej kan närvara må företrädas genom fullmakt.

  § 12
  Uteslutning ur föreningen kan ske endast om vid årsmöte två tredjedelar av de närvarande medlemmarna röstar för en sådan uteslutning.

  § 13
  Om genom överenskommelse med övriga specialistföreningar representerande laboratoriespecialiteter ett gemensamt samarbetsorgan finnes för dessa, skall föreningen utse erforderlig representation i detta samt svara för sin andel av kostnaderna för dess verksamhet.

  § 14
  Ändring av dessa stadgar kan ske endast om ändringen beslutats vid två på varandra följande årsmöten. Förslag till stadgeändring skall insändas till styrelsen, som med sin kommentar tillställer medlemmarna förslaget samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkarsällskapet fastställt densamma.