Resestipendium

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har nöjet att utlysa ett eller flera resestipendier för 2023.

Stipendium kan sökas för aktivt deltagande i internationell kongress med relevans för ämnesområdet klinisk immunologi och transfusionsmedicin, för att täcka kostnader för registreringsavgift samt eventuell resa och logi. Stipendium kan sökas av medlem i Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin och täcker omkostnader upp till 10 000 kr per mottagare. Stipendium delas ut på villkoret att mottagaren förbinder sig att avlämna en skriftlig rapport inkl. ekonomisk redovisning till Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, senast en månad efter avslutad resa. Föreningen förbehåller sig rätten att publicera rapporten på föreningens hemsida. Föreningens styrelse beslutar om tilldelning av stipendiet, som utdelas i samband med styrelsemöte 2023-04-20. Nämndens beslut kan ej överklagas.

Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål samt ekonomisk kalkyl, skickas med e-post till föreningens vice ordförande, sofia.c.nystrom@liu.se senast 14 april 2023. Ange tydligt vilken typ av aktivt konferensdeltagande som är aktuellt. Bifoga eventuell bekräftelse från mötesorganisatör, t.ex. avseende accepterad abstract-presentation med poster eller föredrag. Vänligen ange ämne i mejlrubriken: Resestipendium KITM.

Styrelsens beslut meddelas senast 12 maj 2023.