Ingen mer rapportering till BIS fr.o.m januari 2023

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen för hemovigilans, BIS-arbetsgruppen, som består av en läkare med specialistkompetens från varje regionblodcentral.

BIS-arbetsgruppen har under 2021 flyttats från Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) till Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance, SweBA).

På beslut från SweBA kommer BIS-arbetsgruppen avsluta sitt uppdrag för den nationella insamlingen av hemovigilansdata i slutet av 2022. Årsrapport 2022 blir därför den sista årliga rapporten från BIS-arbetsgruppen.

Detta gäller fr.o.m. 1 januari 2023:

  • Inga rapporter från 2023 ska skrivas in i BIS datasystem. Systemet kommer att vara öppet under januari och februari månad för eftersläntrande rapporter från 2022.
  • Fortsättningsvis kommer avvikelser/händelser att hanteras i våra lokala avvikelsesystem och avvikelser/händelser av allvarligare karaktär kommer som vanligt att anmälas vidare till våra myndigheter och plasmauppköpare.

Det nationella hemovigilansarbetet kommer att fortsätta i en ny arbetsgrupp, Hemovigilans i Sverige (HIS). SweBA anser att en nationell hemovigilansgrupp är viktig och bör utvecklas. Målet är en automatiserad, standardiserad rapportering genom ökad användning av befintligt LIS (Prosang) för registrering och datauttag. Lärandekomponenten kan förbättras genom att årsrapporten kompletteras med en tydlig sammanfattning inklusive analys av lämpliga åtgärder.

Mohammad R. Abedi (ordförande), Unilabs
Miodrag Palfi, Linköping
Jesper Bengtsson, Lund
Sofia Frändberg, Göteborg
Maria Remes, Umeå
Karin Schneider, Uppsala
Virginia Strineholm, Örebro och Karlstad