Protokoll SLFTM årsmöte 2013-05-06 i Linköping

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensks Läkarens Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin (SLFTM) måndagen den 6 maj 2013, Konsert & Kongress, Linköping.

§1. Mötet öppnades av Lena Åberg, ordförande.

§2. Dagordningen godkändes och mötet hade utlysts enligt stadgarna.

§3. Lena Åberg valdes till mötesordförande och Johanna Strindberg till mötessekreterare.

§4. Till justeringsmän valdes Ewa Lassen och Jan Konar.

§5. Kvarvarande punkter från förra årets årsmöte 2012-05-14 i Örebro:

 1. I protokollet från SLFTM:s årsmöte framgår att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012 efter det att justeringsmännen granskat revisionsberättelsen.
 2. Johanna Strindberg valdes till kassör/facklig sekreterare, men har under året ej blivit firmatecknare för plusgirokontot då personnummer måste finnas med i mötesprotokollet. Detta är 5009090084.

§6. Styrelseberättelse och ekonomisk redovisning för 2012 lästes upp.

§7. Revisionsberättelse lästes upp.

§8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§9. Val av styrelsemedlemmar

 • Lena Åberg, ordförande t o m 2014
 • Johanna Strindberg, facklig sekreterare/kassör t o m 2016
 • Emma Watz, ledamot t o m 2014
 • Jan Konar, ledamot t o m 2014
 • Ewa Lassen, suppleant t o m 2014
 • Mohammad Abedi, suppleant (omval) t o m 2015

§10. Val av revisorer och revisorssuppleant

 • Folke Knutson t o m 2014
 • Fredrik Boström t o m 2015
 • Birgitta Nilsson Sojka, revisorssuppleant t o m 2015.

§11. Val av valberedning

 • Agneta Taune Wikman, sammankallande
 • Bengt Ekermo (nyval)
 • Gunilla Martinez-Rique

§12. Årsavgiften fastslogs till oförändrat 50:-.

§13. Rapport från SPUR-möte i LIPUS regi den 11april2013.

Sammankallande är Johanna Strindberg. Agneta Seger-Mollen är ny SPUR-inspektör, ska gå utbildning så fort det anordnas. Det blir i höst. Lipus presenterade kostnad för en SPURinspektion, den varierar beroende på inspektörens lön och hur lång tid inspektionen tar, reseavstånd, hur många inspektioner som sker/år, eftersom kansliet ska vara självbärande och tar ut en administrativ avgift. Inspektionerna ska gå till som tidigare. Tidigare inspektörer kan återinträda. Johanna Strindberg fick i uppdrag att se över antalet inspektörer. Den klinik som vill bli inspekterad vänder sig till föreningens styrelse alternativt SPUR-samordnaren.

§14. Ingen har genomgått specialistexamination under året.

§15. Mötet avslutades av ordföranden.

Stockholm 2013-05-15

Johanna Strindberg
Facklig sekreterare/kassör

Justeras
Ewa Lassén
Jan Konar

Protokoll SLFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 14 maj 2012, Länssalen Örebro slott.

§1. Årsmötet förklarades öppnat.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst och dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes.

§3. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet.

§4. Till sekreterare för mötet valdes Jannica S Johannesson

§5. Till justeringspersoner valdes Stella Larsson och Bodil Grandin.

§6. Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 11-12 inklusive ekonomisk rapport för 2011 lästes upp. Revisionsberättelse liksom revisorer saknades på plats. Årsmötet uppdrog åt justeringspersonerna att granska revisionsberättelsen och, om de efter granskning så anser lämpligt, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§7. Styrelsen kunde inte beviljas ansvarsfrihet.

§8. Val av styrelsemedlemmar:

 • Lena Åberg, Ordförande  t.o.m 2014 (nyval 2012)
 • Johanna Strindberg, Facklig sekreterare/Kassör t.o.m 2016 (nyval 2012)
 • Emma Watz, Ledamot t.o.m 2014 (omval 2012)
 • Jan Konar, Ledamot t.o.m 2014 (omval 2012)
 • Ewa Lassén, Suppleant t.o.m 2014 (omval 2012)
 • Mohammad Abedi, Suppleant t.o. 2013 (sitter kvar, nyval 2013)

§9. Val av revisorer och revisorssuppleant inte aktuellt då mandatperioder ej utgått.

 • Folke Knutson t.o.m 2014 (nyval 2010)
 • Fredrik Boström t.o.m 2015 (nyval 2011)

Birgitta Nilsson Sojka t.o.m 2015 (nyval 2011)

§10. Valberedningen har bestått av Agneta Seger Mollén, Stella Larsson och Gunilla Martinez-Riqué. Stella Larsson avgår och Agneta Wikman valdes till ny medlem i valberedningen.

§11. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 50:-.

§12. Johanna Strindberg och Nicholas Holthuis är SPUR-inspektörer från Transfusionssidan inom specialiteten, Nicholas Holthuis har dock avsagt sig rollen som samordnande inspektör. Agneta Seger-Mollén är tillfrågad och har tackat ja till att också bli SPUR-inspektör.

Inga inspektioner har skett under det gångna året. Förhandlingar pågår mellan Läkarförbundet och IPULS. Det kommer att bli ökade kostnader för kliniken i samband med inspektionerna.

§13. Ingen specialistexamination har varit aktuell under året.

§14. Övriga frågor: Diskussion kring huruvida de två föreningarna SFTM och SLFTM skall fortsätta vara två föreningar; Föreningen kom till i samband med att föreningen för Klinisk Kemi, som sorterade under SLF och därmed inte räknades som ideell förening, beskattades hårt av skattemyndigheten då de gått med vinst. Oklart hur regelverket ser ut idag kring detta. Föreslås att regelverket tittas igenom och att vi ser på hur andra specialitetsföreningar lagt upp det. SLFTM anses dock fortfarande fylla en funktion och vara viktig framför allt vad gäller utbildningsfrågor och definition av läkaruppgifter och läkarrollen.

§15. Ordföranden avslutar mötet.

Örebro 2012-05-14

Jannica S Johannesson
Facklig sekreterare/Kassör

Justeras
Stella Larsson
Bodil Grandin

 

Revisionsberättelsen granskad, styrelsen beviljas ansvarsfrihet

Stella Larsson
Bodil Grandin