Blodövervakning i Sverige (BIS)

 • Hemovigilans ska förbättra kvalitet och säkerhet inom transfusionsmedicin nationellt. För att få hela den transfusionsmedicinska verksamheten kvalitetssäkrad, krävs ett brett blodövervakningssystem – hemovigilanssystem, omfattande hela kedjan ”från ven till ven” – som ska vara ett komplement till befintliga avvikelserapporteringssystem.

  BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen för hemovigilans, BIS-arbetsgruppen, som består av en läkare med specialistkompetens från varje regionblodcentral.

  Hemovigilans och BIS är beskrivna i Handbok för Blodverksamhet på transfusion.se/hemovigilans och där finns även ISBT:s definitioner för transfusionsreaktioner.

  Sedan 2008 hanterades samtliga avvikelser i ett webbaserat system utvecklat av en av ledamöterna, Mohammad R. Abedi, och databasen utgjorde original. Under 2009 öppnades systemet för direkt rapportering via internet.

  BIS ledamöter representerade landets transfusionsmedicinska regionverksamheter, övervakade rapporteringen i sin egen region och ansvarade för att inkomna rapporter var fullständiga.

  Sedan maj 2019 beslöt Stockholmregionen att sluta rapportera till BIS och sedan dess saknade arbetsgruppen representant för Stockholmsregionen. Detta innebar att den statistik som samlades in och sammanställdes i BIS årsrapporter inte längre var nationell och därmed mindre relevant för det nationella hemovigilansarbetet.

  BIS-arbetsgruppen flyttades 2021 från Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) till Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance, SweBA). I samband med detta tillsatte SweBA en utredningsgrupp om hemovigilans med ett tidsbegränsat uppdrag att inventera förutsättningar för att använda befintligt LIS (ProSang) för registrering och utdata av uppgifter som är relevanta i arbetet med hemovigilans.

  Under 2022 förslog BIS-arbetsgruppen SweBA att rapportering i föreliggande anmälningssystem avslutas från 31 december 2022 då insamlad hemovigilansdata sedan tre år tillbaka inte representerar den transfusionsmedicinska verksamheten i hela Sverige.

  På beslut från SweBA avslutade BIS-arbetsgruppen sitt uppdrag för den nationella insamlingen av hemovigilansdata i slutet av 2022. Årsrapport 2022 blir därmed den sista årliga rapporten från BIS-arbetsgruppen.

  Fortsättningsvis kommer avvikelser/händelser att hanteras i de lokala avvikelsesystemen och avvikelser/händelser av allvarligare karaktär kommer som vanligt att anmälas vidare till våra myndigheter och plasmauppköpare.

  Det nationella hemovigilansarbetet kommer att fortsätta i en ny arbetsgrupp, Hemovigilans i Sverige (HIS). SweBA anser att en nationell hemovigilansgrupp är viktig och bör utvecklas. Målet är en automatiserad, standardiserad rapportering genom ökad användning av befintligt LIS (Prosang) för registrering och datauttag. Lärandekomponenten kan förbättras genom att årsrapporten kompletteras med en tydlig sammanfattning inklusive analys av lämpliga åtgärder.

  Sammanfattningsvis vill vi rikta ett stort och varmt tack till alla trogna BIS-rapportörer och involverade verksamheter som genom åren varit aktiva och bidragit till det viktiga hemovigilansarbetet.

  Stockholm, 2023-03-31

  Mohammad R. Abedi (ordförande), Unilabs
  Miodrag Palfi, Linköping
  Jesper Bengtsson, Lund
  Sofia Frändberg, Göteborg
  Maria Remes, Umeå
  Karin Schneider, Uppsala
  Virginia Strineholm, Örebro