Protokoll styrelsemöte 2021-04-12

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 12 april 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Katrin Schmolke, ledamot

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat
 2. Val av mötessekreterare: Lillemor Skattum
 3. Val av justerare: Emma Watz
 4. Anmälan av övriga frågor:
  • Resestipendium (Sofia Nyström)
  • Uppdatering ”Arbetsgrupp för läkarprogrammet”, punkt från föregående möte 210301.
 5. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga: läggs till handlingar och publiceras på hemsidan.
 6. Föreningens ekonomi fortsatt god (ordf., kassör ej närvarande).
 7. SLS medlemsförening uppdatering, alla:
  • Svar från läkarförbundet inväntas. Därefter kommer de nya stadgarna att läggas ut på hemsidan för påseende och möjlighet för medlemmar att lämna synpunkter.
 8. Införandet av arbetsgrupp IT, allmän diskussion. (ordf):
  • Möte planeras in med dem som har visat intresse/är påtänkta samt delar av styrelsen, för att ge ett avstamp och introduktion.
 9. Hemsida KITM, beslut om framtiden (ordf):
  • Hemsidan kommer att hanteras av ny IT-grupp, se punkt 8.
 10. BIS, uppdatering (ordf): styrelsen awaktar Swebas svar på BIS brev.
 11. Inventering av specialistläkare, förfrågan tidskrift sjukhusläkaren, se bilaga (ordf):
  • Styrelsen beslutar att KITM ska delta i inventeringen. Ordf. tar fram utkast och övriga fyller på data från respektive ort.
 12. Remisser (ordf)
  • Inga aktuella
 13. Nya medlemmar antagna:
  • Stina Sandström, ST-läkare, Umeå
  • Linda Bodecker Zingmark, ST-läkare, Umeå
  • Hannes lindahl, ST-läkare, Stockholm
  • Mia Persson, ST-läkare, Lund
  • Kim Hägerström, Biomedicinskt analytiker, Kalmar
  • Åsa Blomqvist, sjuksköterska, Malmö
  • Pontus Thulin, Läkare, Göteborg
 14. Hantering av nya medlemmar, uppdatering (kassör genom ordf.):
  • Nya medlemmars data förs in medlemsregister efter att de godkänt detta.
 15. Nya riktlinjer för diagnostik av anti-fosfolipidantikroppar från Equalis expertgrupp för Klinisk immunologi, publicering på hemsidan (ordf): godkänns.
 16. övriga frågor:
  • KITM avvaktar utlysning av resestipendium till hösten med tanke på osäkerhet kring huruvida fysiska möten kommer att hållas
  • Uppdatering ”Arbetsgrupp för läkarprogrammet, punkt från föregående möte 210301. Varje ort utser 1-2 representanter och meddelar Olof Hultgren.
 17. Nästa möte, tiden ändras till:
  • 2021-05-31, kl 14.00

Vid protokollet:
Lillemor Skattum, suppleant

Justeras
Emma Watz, sekreterare