Protokoll styrelsemöte 2021-01-18

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 18 januari 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Katrin Schmolke, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötes sekreterare: Mirjam H Erixon
 3. Val av justerare: Aseel Alshamari
 4. Godkännande föregående protokoll: Protokoll från styrelsemöte 20201207 godkändes och lades till handlingarna.
 5. Fortsatt diskussion kring nationella utbildningstillfällen (alla)
  Vårens digitala föreläsningsserie startades 20210114 med Roland Fiskesunds föreläsning om Covid-19 vaccin. Den blev mycket uppskattad och välbesökt. Ett föreläsningsschema för våren 2021 finns och publiceras på hemsidan.
 6. Ekonomi (kassör)
  Pandemin gör att vi fortfarande är i ett läge där vi inte kan anordna några fysiska utbildningsaktiviteter eller arbetsgruppsmöten och att dessa utgifter uteblir. Fortsatt stabil ekonomi.
 7. Nya medlemmar (ordf): Ett flertal medlemsansökningar har inkommit. Samtliga är ST-läkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Beslut togs om att godkänna ansökningarna om medlemskap. Vi välkomnar följande personer till SFKITM:
  • Anton Sendel, Stockholm
  • Anna Söderström, Stockholm
  • Joel Nordin, Stockholm
  • Elena K. Iliachenko, Skåne
  • Antonia Dal, Umeå
  • Beatrice Bergström, Göteborg
  • Emma Eloff, Linköping,
  • Odees Alasaad, Linköping
  • Anna Sörmann, Uppsala
  • Anna Wiberg, Uppsala
  • Anders Hedin, Uppsala
  • Ylva Linder, Skåne
 8. Återkoppling efter medlemsutskick (ordf): Alla medlemmar har fått ett utskick från SFKITM antingen via epost eller via brev där e-postadress saknas. Detta gjordes för att bekräfta medlemskapet. En pensionerad medlem har hört av sig och önskat avsluta sitt medlemskap. Medlemsregistret ska nu uppdateras.
 9. Process stadgeändring i samband med SLS medlemsförening (vice ordf): Stadgeförslag är inskickat av Sofia N till SLS. Ingen återkoppling ännu. Punkten tas upp även på nästa styrelsemöte.
 10. Remisser (ordf): Inga inkomna remisser.
 11. Förslag: Skapa en arbetsgrupp IT (ordf): Diskussion kring behov av en digital plattform för bl.a. undervisning då olika regioner tillåter olika varianter av dessa vilket gör att alla inte kan delta/bjuda in till utbildningar. Föreningens hemsida är under förnyelse och där behöver nuvarande administratör få en/flera ersättare.
 12. Övriga frågor:
  • Utlysning av resestipendium samt ansökningsprocess (Aseel)
   Det kommer att finnas möjlighet att ansöka resestipendium på KITM hemsida. Förslagsvis ansökning är t.o.m. 210331. Sofia Nyström ska utforma och lägga ut formulär för ansökan.
  • Chenyue Shen, ST läkare i Lund, har anmält intresse som administrator för föreningens hemsida. (ordf)
 13. Nästa möte:
  • 1/3 2021, kl 14.00
  • 12/4 2021, kl 14.00
  • 24/5 2021, kl.14.00

Vid protokollet:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare