Protokoll styrelsemöte 2020-12-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 7 december 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Aseel Alshamari, ledamot
Katrin Schmolke, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant
Roland Fiskesund, ST-läkare

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström valdes till mötessekreterare.
 3. Aseel Alshamari valdes till justeringsperson.
 4. Protokoll från styrelsemöte 20-11-09 godkändes och lades till handlingarna.
 5. Roland Fiskesund informerar om ST-läkares önskemål om nationell regelbunden undervisning på distans. Datum spikade för våren. Till en början kommer inga föreläsningar att spelas in. Ett förslag på upplägg är att ST-läkare turas om att vara värdar för varje utbildningstillfälle och bjuder in till Zoom-möte samt håller koll på frågor i chat-funktionen för att underlätta för föreläsaren. Föreläsningar kommer att hållas varannan torsdag under våren med start 2021-01-14. Varje region har fått föreläsningstillfällen utdelade baserat på storlek.

  Styrelsen beslutar att utbildningsutskottet får den samordnande funktionen för digital ST-utbildning inom KITM. Konceptet bör utvecklas för att även inkludera specialistläkare och andra personalkategorier inom KITM. Vårens schema kommer att skickas ut till ST-läkare och studierektorer för att fördela vårens undervisningstillfällen mellan respektive lärosäte.

 6. Ekonomin fortsatt stabil, inga utgiftsposter. Inga nya medlemsansökningar. Medlemsavgiften har justerat i enlighet med beslut på årsmöte.
 7. Årsmötesprotokollet är nu justerat. Kontakt kommer att tas med SLS för synpunkter på förslag till nya stadgar för KITM som medlemsförening i SLS.
 8. Styrelsen tycker att förslaget på medlemsutskick till är bra utformat. Ordf kommer att skicka informationen till föreningens samtliga medlemmar. Informationen skickas med post till de medlemmar där uppgift om e-post saknas.
 9. Diskussion om vad som kan göras för att rekrytera nya medlemmar med olika yrkesbakgrund till föreningen. Förutsatt att årsmötet inte kan hållas i samband med Linköpingsdagar är ett förslag att arrangera vetenskapliga presentationer i samband med årsmötet.
 10. Inga nya remisser för föreningen att ta ställning till.
 11. Vice ordf rapporterade om att SweBA beslutade att välkomna BIS som arbetsgrupp på mötet 2020-11-19. BIS uppdrag är att utse en ny ordförande som har möjlighet att prioritera arbetet med flytten av BIS från KITM till SweBA. BIS nuvarande ordf har fått muntlig information om SweBAs beslut och har även uppmanats att kontakta KITMs styrelse vid svårigheter att utse en ny ordf internt inom BIS-gruppen.
 12. Inga andra övriga frågor anmäldes.
 13. Kommande mötestider:
  • 18/1 2021, kl. 14.00
  • 1/3 2021, kl. 14.00
  • 12/4 2021, kl. 14.00
  • 24/5 2021, kl. 14.00
 14. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Sofia Nyström, vice ordförande