Protokoll styrelsemöte 2020-01-21

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Karolinska sjukhuset, Solna, onsdagen den 21 januari 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Per Martis (PM), ledamot

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare.

3. Emma Watz utsägs till justeringsperson.

4. Mohammad Abedi informerade om det pågående arbetet med KITM:s hemsida. Beslut fattades på styrelsemöte 2018-10-15 om att flytta innehållet från kitm.se till läkarförbundets plattform. Beslut om att lägga KITMs hemsida under SLF fattades eftersom det finns möjlighet att få stöd och SLF också använder wordpress. Beslutet kan komma att omprövas.

Styrelsen beslutade att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på 2-3 personer som vill lära sig WordPress och ta ansvar för KITM:s hemsida. Mohammad ser över möjligheten att föra över domännamnet kitm.se till Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

5. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2019-12-04, som godkändes och lades till handlingarna.

6. Föreningens ekonomi är fortsatt god.

7. Aktuella remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy”. Beslut om att Martin E Olsson får styrelsens uppdrag att skriva ett kort remissvar, han tar också gärna emot eventuella synpunkter på remissen från KITMs medlemmar. Remissen ska vara SLF tillhanda senast 2020-03-01

8. Inga nya medlemsansökningar. Kort diskussion kring rutiner för välkomnande av nya medlemmar. Beslutades att ordförande skickar ett välkomstmejl till alla nya medlemmar. Styrelsen föreslår att ordförande kan skicka välkomstmejl innan formellt beslut om medlemskap fattas på styrelsemöte, om den sökande är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet och verksam i Sverige.

9. Information kring arbetet med Handbok för blodverksamhet:

Formellt sett är Handboken i SweBAs regi sedan årsskiftet 2019/2020. Det finns ett behov av avstämning vad gäller utgifter för handboksarbetet under en övergångsperiod och ett beslut om var Handbokens filer fortsättningsvis ska lagras. Styrelsen beslutar att Sofia Nyström får i uppdrag att i dialog med SweBA besluta om det praktiska överförandet.

10. ISBT Affiliate Member uppdatering Sofia Nyström tar kontakt med ISBTs administration för mer information om hur KITM kommer att debiteras om antalet KITM-medlemmar som ansluter som till ISBT genom vårt ”affiliate membership” överstiger 200 personer. När det klarlagts går information ut till studierektorer om att ett medlemskap i KITM ger tillgång till ISBTs utbildningsresurser genom KITMs ”affiliate membership”.

11. Information kring Nationellt programområde (NPO) och nationella arbetsgrupper för kunskapstyrning och jämlik vård.

Emma Watz informerar om aktuell skrivelse om transfusionsmedicin inom NPO Medicinsk diagnostik där bland annat en insats inom området Nationell blodförsörjning föreslås. Styrelsen bereds möjlighet att tycka till om skrivelsen.

Diskussion kring KITMs roll inom ramen för NPO medicinsk diagnostik mynnar ut i en slutsats om att KITM i första hand gärna bidrar i det vetenskapliga arbetet och i frågor som på olika sätt berör utbildning.

12. Vårmöte KITM 2020:

KITMs årsmöte och vårmöte genomförs 2020 i samarbete med Linköpingsdagarna och kommer att äga rum 29-30 september 2020 på Konsert och kongress i Linköping.

13. KITMs framtid inom SLS:

SLS har fattat beslut om att införa flera olika medlemskategorier i syfte att förbättra den demokratiska strukturen. SLS nya organisation införs 2021 och det kommer att finnas olika möjligheter för sektioner att vara kopplade till SLS.

KITM har möjlighet att bli medlemsförening i SLS. Alla sektionens medlemmar blir då föreningsmedlemmar i SLS vilket kostar 140kr/medlem. Antalet röster i SLS fullmäktige är relaterat till antalet läkarmedlemmar i medlemsföreningen. KITM skulle, liksom nu, ha en röst i fullmäktige p g a lågt antal läkarmedlemmar (jämfört med t ex Svensk förening för allmänmedicin). För att bli medlemsförening i SLS krävs revidering av KITMs stadgar innan den 1 mars 2020.

Om sektionen väljer att inte vara medlemsförening i SLS kan enskilt medlemskap tecknas i SLS av KITM-medlemmar.

Styrelsen beslutar att KITM till att börja med väljer att inte vara en medlemsförening i SLS. Frågan om KITM i stället ska vara en medlemsförening tas upp på nästa ordinarie årsmöte i september 2020. Ordförande meddelar SLS styrelsens beslut.

14. Diskussion om BIS roll inom KITM mot bakgrund av tidigare e-postmeddelande till styrelsen där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS. Styrelsen författar tillsammans ett svar till BIS.

15. Information om åldersstrukturen på yrkesverksamma läkare inom området KITM i Sverige. Informationen har tagits fram som en del i utbildningsutskottets arbete och styrelsen tycker att Sweba ska få tillgång till materialet. I korthet är idag ca 40 läkare, yrkesverksamma inom specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin, medlemmar i KITM.

16. Frågan om det behövs nationella riktlinjer för organisation av klinisk immunologisk diagnostik utanför universitetssjukhusen och om det finns ett behov av att skapa nationella riktlinjer för fler analyser inom området klinisk immunologi diskuterades. Beslutades att ordförande skriver till Equalis expertgrupp inom klinisk immunologi och efterhör om de har något pågående eller planerat arbete för ytterligare riktlinjer inom klinisk immunologi.

17. Övriga frågor:

  • ISBT 2023 kommer att hållas i Göteborg i nära samarbete med KITM. En lokal organisationskommitté, med representanter från samtliga svenska universitetssjukhus, har utsetts som kommer att ha stort inflytande över det vetenskapliga programmet.
  • Frågan om KITM ska utlysa resestipendier flyttas till nästa möte.

18. Vårens styrelsemöten:

  • Måndag 2 mars, kl 14, som blir ett så kallat distansmöte. Sofia kallar och kontrollerar att uppkopplingen fungerar innan mötet.
  • Måndag 30 mars kl 14
  • Måndag 4 maj kl 14

19. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande