Protokoll styrelsemöte 2019-10-09

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 9 oktober 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Per Martis (PM), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Aseel Alshamari (AA), ledamot

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Lillemor utses till mötessekreterare.

3. Mirjam Hägglöf utses till justeringsperson.

4. Gemensam genomgång av agendan, två övriga frågor anmälda.

5. Justerat protokoll från föregående styrelsemöte 190912 godkänns.

6. Mirjam rapporterar att föreningens ekonomi fortsatt är god och arbetar just nu med fakturor för SK-liknande kurs i autoimmunitet och allergi.

7. Aktuell SLS-remiss Organbevarande behandling för donation. Olle Åkerblom i Uppsala har utarbetat ett initierat och detaljerat förslag till svar på denna remiss. KITMs styrelse utarbetar inget eget remissvar utan hänvisar till Åkerbloms text. Svar ska vara regeringskansliet tillhanda senast 12 november 2019.

8. En ny medlem antas, Walid Tajeddinn Abderhim, Linköping.

9. SweBA har accepterat att ta över ansvaret för handboksarbetet. Planering för hur detta ska genomföras sker i samband med SweBA-möte den 14 november 2019, där Emma prel. deltar i Sofias ställe.

10. KITMs medlemmar är sedan 15 augusti 2019 ”affiliate members of ISBT” och får därigenom tillgång till delar av innehållet på ISBTs hemsidor. Information om inloggning på ISBT skickas separat. Informationen om tillgång till ISBTs hemsida ska spridas till våra medlemmar via mail. Mirjam sammanställer en maillista. Sofia frågar ISBT om man kan få information om hur många personer som loggat in i KITM Sveriges namn med tanke på risker med att inloggningslänken sprids.

11. Arbete med att flytta hemsidan fortgår.

12. Dokument tillhörande KITM ska samlas hos SLFs molntjänst, Admin control som är en gratis tjänst för KITM. Alla styrelsemedlemmar erhåller login till tjänsten som redan nu är aktiv.

13. I samband med fullmäktige 14 maj 2019 beslutade SLS att anta förslag till nytt medlemskap Medlemsförening som ska träda i kraft 1 januari 2021 (se äv, föregående mötesprotokoll 2019-09-12). Senast 1 mars 2020 måste besked ang ansökan om att bli medlemsförening/kvarstå som sektion lämnas till SLS. Pga tidsbrist kan vi ansöka om att preliminärt antas och varefter beslut tas i efterhand på KITMs årsmöte 2020. Via enkät skall efterhöras om det finns intresse bland KITMs medlemmar att ansöka om att bli medlemsförening i SLS, för att få underlag för
beslut vid årsmötet. Torsten förbereder enkät.

14. Uppdragsbeskrivningar för arbetsgrupper. Punkten lämnas vilande tills vidare pga. att det bedöms att det inte finns stort behov av detta för närvarande.

15. Beslutas att på prov låta årsmötet äga rum i samband med lokala, relaterade möten, i syfte att öka närvaron, i de fall det finns relaterade lämpliga möten. På prov även införa flexibilitet avseende tid på året. Om det faller väl ut kan detta permanentas med beslut 2020. Årsmötet 2020 kommer att ske i samband med Linköpingsdagarna.

16. Arbetsgrupp BIS. Styrelsen anser att hemovigilans är ett mycket viktigt arbete som transfusionsmedicin Sverige ska bevaka och arbeta med. Styrelsen har tagit emot information, rekommendationer samt en allmän förfrågan från BIS gruppen sedan tidigare att se över arbete för att kunna optimera hantering och kvalitetssäkring av data.

17. Ett fysiskt styrelsemöte planeras in under hösten (se punkt 21). Punkt 18-19 på agendan, samt en fråga under övrigt ang. adjungerad representant från Göteborg, flyttas till nästa möte pga. tidsbrist.

18. Göra medlemslistan tillgänglig på hemsidan?

19. Ekonomi för arbetsgrupperna.

20. Övriga frågor:

  • Information från Nationella Programområdet (NPO) Medicinsk diagnostik inom Kunskapsorganisationen om att bilda en nationell arbetsgrupp (NAG) för blodförsörjning ur ett nationellt perspektiv. Utkast till beskrivning av NAG uppdragets bakgrund, behov och omfattning ska utarbetas, mailas ut av Emma.
  • Adjungerad styrelsemedlem fr Göteborg?

21. Kommande möten 2019:

  • Nästa planerade 191031 ställs in pga. att flera inte kan närvara. Förslag på annan mötestid skickas ut av Torsten. Om möjligt/lämpligt blir detta möte ett fysiskt möte i Stockholm.
  • 191204, kl. 09.00 (Skype möte)

Vid protokollet,

Lillemor Skattum (LS), suppleant