Protokoll styrelsemöte 2019-04-29

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 29 april 2019

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utses till mötes sekreterare.
 3. Åsa Johansson utses till justeringsperson.
 4. Två övriga frågor anmäls.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs tillhandlingarna.
 6. Inga aktuella remisser att ta ställning till. Sedan föregående möte har föreningen besvarat remissen, ”prEN ISO 22367: Kliniska laboratorier – Reducering av fel genom riskhantering och ständig förbättring”, utan yttrande, i samråd med SWEDAC-bedömare inom klinisk immunologi med motivering att det inom föreningen inte finns tillräcklig kunskap inom området för ett yttrande.
 7. Inga nya medlems förfrågningar har inkommit sedan föregående möte.
 8. Det skulle innebära flera fördelar om utbildningskurser riktade mot personal som arbetar inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin organiserades genom KITM. Utbildning är en av föreningens främsta uppgifter. Kursledare bör därför uppmanas, att om möjligt, organisera kurser genom KITM. I samråd med föreningens kassör ska ett dokument med riktlinjer för genomförande av kurser genom föreningen tas fram. Formellt beslut om detta fattas på styrelsemöte i juni.
 9. Styrelsen har beslutat att utdela resestipendium för 2019 till Jill Storry och Bahram Hosseini-Maaf. Båda är verksamma inom transfusionsmedicin i Lund. De erhåller 10000 kr vardera.
 10. KITM kommer att ansöka om att organisera ISBT European Regional congress i Göteborg 2023. Torsten kommer att presentera föreningens ansökan på ISBT i Basel den 22 juni 2019. Beslut om att KITM står för resekostnader för detta ändamål kommer att behöva tas per capsulam för att möjliggöra bokning av biljetter, då styrelsen idag inte är beslutsmässig.
 11. Det har kommit ett erbjudande till KITM om att bli affilierad medlem i ISBT. Ett sådant medlemskap kan öka tillgången på bl.a. utbildningsresurser. Styrelsen ger därför Torsten i uppdrag att ta reda på vad det innebär och vilka kostnader det skulle medföra att bli affilierad medlem i ISBT.
 12. Enkät har inkommit till föreningen från Joachim Lundahl ordförande i SKL:s Nationellt Programområde (NPO) för Medicinsk Diagnostik. Torsten uppmanar de styrelsemedlemmar som ännu inte inkommit med svar på enkäten att göra det snarast.

  Sofia informerar om att på SweBA möte den 25 april 2019 föreslogs att Vävnadsrådet, som arbetar på uppdrag av SKL med stöd till sjukvården i donations- och transplantationsrelaterade frågor, skulle kunna utgöra ett Nationellt Programområde för kunskapsstyrning inom vilket svensk blodverksamhet kan inordnas. Styrelsen instämmer i att det kan vara en god lösning då transfusionsmedicinen omfattar mycket mer än diagnostik och förslaget kommer att förmedlas till ansvarig för NPO Medicinsk diagnostik och till regionala NPO- samordnare som arbetar på uppdrag av SKL.

 13. Årsmöte kommer att hållas 190521 kl.10-12 i Örebro. Kallelse kommer att publiceras på kitm.se samt skickas ut med e-post. Skriftliga rapporter från föreningens arbetsgrupper ska vara ordföranden tillhanda senast 190506.
 14. Mycket talar för att föreningens medlemmar inte längre prioriterar deltagande i föreningens årligt återkommande vårmöten. Det kan bero på flera olika orsaker. Frågan kommer att diskuteras på årsmöte i Örebro för att därefter fortsätta i styrelsen.
 15. Övriga frågor:
  • Nytt dokument klart om rutiner kring SFKITM resestipendium klart att publiceras på kitm.se
  • SLS fullmäktigemöte 14 maj där ordf Torsten Eich representerar KITM. Styrelsen står fast vid tidigare beslut (2019-03-01 punkt 7) att föreningen ska reservera sig mot eventuella beslut som kan leda till att stora avgifter belastas föreningen för medlemskap i SLS för sektionens medlemmar.
 16. Nästa möte:
  21/5, 2019, 10.00-12.00, årsmöte Örebro
  10/6 10.30-11.30, telefon-/skypemöte

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Justeras,
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant