Protokoll styrelsemöte 2019-03-01

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 1 mars 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Linda Björkman (LB), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

 1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Per M utsågs till mötessekreterare och ordf och Sofia N till justeringspersoner.
 2. Genomgång av protokoll från senast föregående möte 2019-01-25.
 3. Ekonomisk rapport av kassaförvaltare. Som tidigare noterats har ansökan om skattebefrielse för föreningen beviljats av skatteverket. Mirjam undersöker om det ändå finns någon redovisningsskyldighet.
 4. Remiss har inkommit från SIS (Swedish Standards Insitute) via SLS med ett förslag till standard för kliniska laboratorier: ”Kliniska laboratorier – reducering av fel genom riskhantering och ständig förbättring”. Skall läsas igenom och tas upp på nästa möte.
 5. Bahram Hosseini-Maaf, BMA från Lund hälsas välkommen som medlem i föreningen.
 6. Vårmötet äger rum 21-22 maj i Örebro. Färdigt program finns. Årsrapporterna inväntas från arbetsgrupperna innan mötet. Ett förslag från förra årsmöte om att införskaffa en roll-up togs up igen och vi ska gå vidare med det. Torsten diskuterar design med Mohammad Abedi.
 7. Brev till SLS med synpunkter angående medlemsfrågan på SLS har skickats in av föreningen med bl.a. önskemål en bättre lösning avseende medlemsavgift för små föreningar. SLS fullmäktige äger rum innan årstmötet så beslut bör finnas till dess.
 8. Kontakt med föreningens medlemmar. Det finns nu en lista över medlemmar med e- postadresser. Kontakt kommer nu att tas med medlemmarna via e-post för att konfirmera användning av deras e-post. Torsten skriver ett förslag till kontaktbrev.
 9. Rapport från SWEBA-möte (Sofia N). Diskuteras möjligheter till ekonomiskt och/eller infrastruktuellt stöd för handboken. SWEBA och KITM kommer tillsammans iordningsställa en skrivelse till SKL. Sofia N skriver ett utkast.
 10. Plasmaförsörjning. Rut Norda och Marja-Kaisa Auvinen har deltagit i ett möte om fraktionering och läkemedelsframställning i Europa. Styrelsen har tagit del av en rapport från mötet och det konstateras att det finns ingen planering för plasmaförsörjningen nationellt, men det finns heller inget uppdrag och därför inte heller någon ekonomi i frågan. Styrelsen beslutar att invänta det formella protokollet från SWEBA mötet och bevaka frågan.
 11. Diskussion kring vårmötets framtid. Ordf har tagit fram statistik som visar en reell minskning under de senaste fyra åren. Statistik från förra årets möte i Gbg saknas dock. En möjlig orsak som diskuteras är det stora utbudet av nationella möten (regiondagar, EQUALIS-möten med mera) som konkurrerar om uppmärksamheten. Styrelsen beslutar att invänta statistik från årets möte och ta upp frågan vid kommande möten.
 12. Övriga frågor
  • Sofia N informerar om ett kommande möte angående CE-märkning av panelceller på blodcentralen.
 13. Kommande möten under våren 2019:
  1/4 kl. 10.30-11.30
  29/4 kl. 10.30-11.30
  10/6 kl. 10.30-11.30
 14. Ordf förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet,

Per Marits (PM), ledamot

Justeras,
Sofia Nyström (SN), vice ordförande