Protokoll styrelsemöte 2018-12-18

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, tisdagen den 18 december 2018, kl 13.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot

 1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sofia N utsågs till mötessekreterare och ordf justeringsperson.
 2. Genomgång av protokoll från senast föregående möte 181123. Styrelsens medlemmar uppmanas inkomma med statistik till ordf, avseende utlämning av IgA-fattig plasma samt tvättade erytrocyt- och trombocytenheter under de senaste 5 åren. Protokollet godkändes i övrigt utan synpunkter.
 3. Ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är fortsatt god.
  Ansökan om skattebefrielse för föreningen är skickad till skatteverket. Beställt verifikationsunderlag från SEB för att se vilka som betalt medlemsavgift i KITM som inte också är medlemmar i SLF.
 4. Remisser. Inga aktuella remisser för föreningen att besvara.
 5. Ingen information om nya medlemsansökningar har kommit ordförandes kännedom.
 6. Styrelsemedlemmar uppmanas uppdatera kontaktuppgifter på den lista över medlemmar i KITM som skickades ut av ordföranden 181123. Framförallt behöver e-postadresser uppdateras så att styrelsen enkelt kan komma i kontakt med föreningens medlemmar.
 7. SweBA har fått i uppdrag av socialstyrelsens att nominera resurssäkra individer till en extern referensgrupp inför socialstyrelsens översyn av SOSFS 2009:28 och SOSFS 2009:29. KITM bedriver ett aktivt arbete för en föryngring och kompetensöverföring på nationella uppdrag. Styrelsens framförde därför synpunkten att SweBA inte tagit tillräcklig hänsyn till föryngring och kunskapsöverföring vid nominering av individer till referensgruppen. Sofia Nyström ansvarar för att identifiera en kliniskt verksam specialistläkare som kan ingå i referensgruppen och föreslå denna person för SweBA, som en lämplig kandidat att ingå i föreskriftarbetet.
 1. På styrelsemöte 181123 beslutades att KITM 2019 ska utlysa ett eller flera resestipendier om en total summa av 20000kr. Sista ansökningsdag är 1 mars 2019. Utlysningstexten är klar och kommer att publiceras på hemsidan inom kort.
 2. Hemsida www.KITM.se. Ordförande har initierat kontakt mellan nuvarande webmaster Mohammad Abedi och SLF så att överföring av information till den nya plattformen kan påbörjas. När överföring är genomförd blir det dags att ställning hemsidans innehåll och eventuella förändringar.
 3. Plasmaförsörjning i Sverige samt försörjning av läkemedel framställda ur plasma såsom IgG- koncentrat, albumin och fibrinogen. Nationell försörjningsplan för plasma saknas. Det finns risk för en bristsituation då 75% av all plasma för läkemedelsframställning för den europeiska marknaden kommer från USA. Rut Norda kommer i januari 2019, att delta i ett europarådsmöte om plasmaförsörjningen i Europa. KITM kommer att efterhöra Ruts rapport från mötet och därefter ta ställning till eventuella åtgärder nationellt.
 4. Birgitta Clinchy, verksamhetschef i Linköping med en bakgrund inom tumörimmunologisk forskning, representerade KITM vid det möte med professor Jim Allison, en av årets Nobelpristagare i medicin, som SLF tagit initiativ till. Utöver Birgitta och Jim närvarande även Padmanee Sharma (professor i onkologi och gift med Jim), Nobel attaché Karolina Linden, Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, vice ordförande Karin Båtelson, andre vice ordförande Sofia Rydgren Stale, politiske sekreterare Mattias Karlsson, internationell sekreterare Hanna Vihavainen samt Gustav Ullenhag från klinisk onkologisk förening vid mötet som ägde rum i läkarförbundets lokaler i Stockholm.
 5. Styrelsemöten kommer även fortsättningsvis att ske via Skype.
 6. Övriga frågor:
  • Sofia efterhör intresse att bilda en arbetsgrupp för en nationell samsyn kring tolkning av EU-direktiv avseende CE-märkning av testerytrocyter.
  • Ordföranden har blivit kontaktad av Go:teborg med en förfrågan om KITM stödjer Göteborg som arrangör av ISBT 2022/2023. Innan styrelsen kan fatta ett beslut finns behov av mer information om arrangemanget. Ordförande efterhör mer information hos ISBT.
 7. Ordföranden beslutar om tidpunkt för nästa möte genom att skicka ut en doodle i januari 2019.

GOD JUL och GOTT NYTT 2019!

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Justeras,
Torsten Eich (TE), ordförande