Protokoll styrelsemöte 2018-10-15

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 15 oktober 2018, kl 12.30-13.15

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Mötet öppnas (Torsten).

2. Emma väljs till mötessekreterare.

3. Olof utses till justeringsperson.

4. Föregående styrelsemötesprotokoll: Inga synpunkter.

5. Ekonomi: Frågan kring bokslut efter föreningarnas sammanslagning och överföringar av tillgångar behöver ses över. Miriam kontaktar skatteverket.

6. Remisser: Inga aktuella remisser har inkommit.

7. Nya medlemmar: Inga nya medlemmar har anmälts

8. Medlemslista och kontakt till medlemmarna: Medlemslistan inklusive kontaktuppgifter behöver uppdateras. Styrelsen arbetar med frågan och kommer justera medlemslistan utifrån vilka som betalat medlemsavgift de senaste två åren. Styrelsen lägger till Miriam att kontakta SLF för de medlemmar som betalar avgiften via dem. Till dessa kommer de medlemmar som betalar avgiften in separat. Styrelsen kommer informera om detta dels på hemsidan och dels via de gamla medlemslistorna tidigare sekreterare har. Torsten kontaktar Miriam och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

9. Hemsida www.KITM.se:

  • Aktuellt status: Fram till ny plattform är klar sköts hemsidan av Mohammad Abedi. All information som ska läggas upp skickas till Torsten Eich som har kontakten med Mohammed.
  • Beslut om plattform för hemsida KITM.se:
    Inventering av möjligheter att använda SLS eller SLFs plattformar har gjorts. Diskussion förs kring för- och nackdelar med de olika alternativen. Styrelsen beslutar att förbereda flytt av hemsidan till SLF av praktiska skäl. SLF varit tjänstvilliga i sammanhanget. Vid användningen av SLFs webplats är grunddriften kostnadsfri våra ändamål. Alternativet är att vi driver hemsidan själva, vilket då kräver en egen administration.

10. Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård: Diskussion kring hur de olika sjukhusen/landstingen/regionerna hanterar denna fråga.

11. GDPR: Sofia Frändberg har uppdraget att titta på GDPR frågan hur detta påverkar föreningen i praktiken. Frågan hänger ihop med medlemsregistret (se ovan) och nya webplatsformen. Datasäkerhetsgenomgång utförs i samband med dessa arbeten.

12. Övriga frågor:

  • Diskuteras om vi ska ordna en workshop kring nationell organisation och samordning av blodverksamhet. Sofia N förbereder och tar upp frågan till nästa möte.
  • SweBA önskar en utsedd suppleant till SweBA mötena om ordinarie ledamot har förhinder. Styrelsen beslutar att Emma är Sofia Ns suppleant/ersättare.
  • Sofia lämnar kort rapport från Handboksmötet i Norrköping i september.

13. Nästa möte:

  • Skype/telefonmöte, 2018-11-23, kl 08:30
  • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, kl 13:00

Vid protokollet,

Emma Watz (EW), suppleant

Justeras,
Olof Hultgren (OH), ledamot