Protokoll styrelsemöte 2015-09-17

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, torsdagen den 17 september 2015

Deltagare:
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:
Lena Lyxe (ordförande)
Norbert Lubenow (suppleant)

§73. Styrelsens viceordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma och Mohammad för minnesanteckningar. Sofia och Fredrik utsågs att justera protokollet.

§74. Kalendarium:

 • Telefonmöte 151009 kl 09:00-10:30
 • Telefonmöte 151211 kl 09:00-10:30
 • Medicinska Riksstämman 3-4 december, Stockholm
 • Gemensamt styrelsemöte SFTM och SKI 160115 i Stockholm
 • KITM vårmöte i Umeå 160601-02

§75. Föregående protokoll var ej klart och kunde därför inte gås igenom.

§76. Remiss – Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet (se bilaga). Vi svarar att SFTM har inga synpunkter på skrivningarna. Mohammad skickar till Lena för påskrift och sen skickar vi in till SoS.

§77. Brev från Helena Ström på SoS om nya blodföreskrifter angående framtida revision av blodföreskrift (se bilaga). Vi beslutar att skicka in från oss. Lena svarar nu att vi är beredda att hjälpa till. Jill skriver till Lena. Det är viktigt att vi får denna förändring till stånd.

§78. Ekonomisk redovisning/medlemsstatus (Barbro). Föreningen gick in i 2015 med 100 tkr. Kapitalet har ökat till ungefär 150 tkr under året. Utgifter som ska betalas är BIS-gruppens möte, handboksgruppens internat, styrelsemöte och resestipendium. Dessutom behöver föreningen betala Claes Högmanföreläsningen. På inkomstsidan tillkommer årsavgifter för Handboken 2015. Föreningens ekonomi bedömes vara god.

Humanfonden på Swedbank: Behöver öppna ett konto och har annars konto på Nordea. Barbro går till Nordea som kan ta över förvaltningen av fonden (så vi inte behöver ha två banker). Vi beslutar att Nordea får ta över förvaltningen av våra delar i Humanfonden (istället för att sälja av).

§79. Nya medlemsansökningar:

 • Cigdem Akalin Akkök, Specialistläkare i Lund
 • Bengt Hilll, Specialistläkare i Östersunds sjukhus
 • Jocelyn Jakobsson, BMA i Visby
 • Elinor Bülow, ST läkare i Lund
 • Hanna-Stina Ahlzén, sjukhuskemist i Stockholm

Alla hälsas välkommna.

Ca 50 medlemmar har betalat medlemsavgiften för 2015. Inventering av medlemmar efter sammanslagning av föreningarna bör planeras.

§80. Utbildning/Kurser/SPUR (Barbro):

 • Kerstin Elvin är nationell studierektor.
 • Utbildningsutskottet planerar telefonmöte med motsvarande utbildningsutskott i nordiska länder.
 • Diagnostiska provet för i år är försenat. Provet är tänkt att fungera som ett stöd i ST-läkarens utbildning och ska genomföras varje år, för att mäta ST-läkarens kunskapsprogression. Provet är också tänkt att vara ett verktyg för ST-läkare och handledare i planeringen av den fortsatta utbildningen.
 • Kurs i terapeutisk aferes kommer i november att hållas i Stockholm, annonseras på hemsidan.
 • Det finns en norsk webbaserad utbildning för ST-läkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin, varje torsdag. Även icke ST-läkare kan ha glädje av den.

Diskussioner: Utbildningsutskottet är ett exempel på ett fungerande samarbete mellan klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Agneta Seger Mollén, Linköping, är samordnande SPUR-inspektör inom transfusionsmedicin.  Charlotte Dahle, Linköping, är SPUR-inspektör inom klinisk immunologi. Flera SPUR-inspektörer behöver rekryteras.

Utbildningsutskottetet kanske kan bli ett forum som även aktivt verkar för specialistläkares fortbildning?

§81. Handboken: Behöver uppdatera huvudansvariga för flera kapitel. Författare och huvudansvariga behöver inte vara samma person. Huvudansvarig bör vara en person som har anknytning till verksamheten. Jill ansvarar för att aktualisera frågan med Birgitta.

§82. Rapport från SweBA (Jill):

 • BKS (Blodkommunikation i Sverige) är en arbetsgrupp inom SweBA och de har bl a hand om geblod.nu, Blodlänk och givarrekrytering. I BKS finns representanter från samtliga regionblodcentraler. BKS har fått medel från Vävnadsrådet (VOG blod) för att uppdatera Blodlänk Sverige.
 • Inom SweBA pågår diskussioner om framtida plasmaförsörjning i Sverige.

§83. Principiell förnyelse av rapporten Blodförsörjningen i Sverige (se brev från Rut). Vi bistår förslaget och beslutar att information som samlas in också ska kunna separeras på landstings-/regionnivå.

§84. Rapport från BIS (Mohammad):

 • Miodrag Palfi tar över som ordförande. Karin Schneider kommer ersätta Jan Säfwenberg som Uppsalas representant. Maria Kvist har ersatt Johanna Strindberg från Stockholm.
 • Datasystemet för rapportering behöver uppdateras. Arbete med detta pågår. Jan har kontaktat Datainspektion så att BIS-rapporteringen inte bryter mot PDL.
 • Kostnaden för BIS nyckeltal delas ut via SweBA. Föreningen anser därför att det är rimligt att utvecklingskostnaderna för det nya Datasystemet får tas av SweBA, något formellt beslut fattades dock inte.
 • Nästa BIS-möte är planerad 6 oktober i Stockholm

§85. Förslag har kommit om Svensk Afereresgrupp (SAG) kan utgöra en arbetsgrupp i SFTM. Träffas 2 ggr/år och diskuterar aferesrelaterade frågor. Funktionen är erfarenhetsutbyte mellan de universitetssjukhus som utför aferesbehandlingar.

Styrelsen beslutar SAG uppfyller kriterierna för att utgöra en arbetsgrupp inom SFTM under förutsättning att majoriteten av medlemmarna i SAG även är medlemmar i SFTM. SAG behöver inkomma med en beskrivning av sin verksamhet och vilka som deltar i verksamheten samt medlemsregister. Därefter lägger Mohammad upp SAG på SFTM:s hemsida under fliken Arbetsgrupper.

§86. Erfarenheter från vårmötet 2015 i Lund och planering av nästa vårmöte 2016 i Umeå (Jill & Fredrik): Ett trevligt vårmöte i Lund! Vi tackar arrangörerna för detta. Programmet var omtyckt i responsen. Det som inkommit var att utställningen var lite i minsta laget.

Diskussion om Vårmöte 2016:

 • I Umeå har man utsett en vetenskaplig kommitté för vårmötet 2016.
 • Det finns funderingar på att skippa posterutställning och i stället ha korta muntliga presentationer? Styrelsen anser dock ligger i vårt uppdrag att värna det vetenskapliga och att det är viktigt med en bred representation. Vår uppfattning är därför att det är bättre att mötesdeltagare uppmanas att skicka in abstracts till en posterutställning. Några abstracts kan sedan väljas ut för en muntlig presentation.
 • Claes Högman föreläsare: Viktigt att ta med bakgrunden till Claes Högman. Uppsala har erbjudit sig skriva en kort text som kan användas på diplomet.
 • Preliminärt datum för vårmöte krockar med granulocytmöte i Stockholm. Fredrik får till uppgift att ändra datum för vårmötet.

§87. Nästa internationella ISBT i Dubai 4-8 sept 2016. Nästa ISBT reginalt och Nordiska transfusionsmöte kommer att vara samtidigt i Köpenhamn 2017.
Vi saknar medicinskt möte typ gamla överläkarmötet. Vem är repressentant för sveriges repressentant, Norbert? Barbro frågar Norbert. Vi behöver göra en rekommendation till programkommitten. Vi tar det på nästa styrelsemöte.

§88. Medicinska Riksstämman 3-4 december 2015. SLS-medlemmar behöver inte betala extra avgift.

§89. Jill rapporterar från sommarens ISBT-möte och ordförandemötet (se minnesanteckningar och presentation).

§90. XIVth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology, May 26-28th 2016, Skogshem&Wijk (se brev från Agneta Wikman). Organisatörerna för mötet önskar ekonomiskt bidrag från SFTM. Frågan bordläggs till nästa möte eftersom det i nuläget är oklart med budgeten för 2016.

§91. Inbjudan till nominering av ledamöter till EAR (se brev från SLF). Inbjudan bedöms i första hand rikta sig mot kliniska specialiteter, SFTM avstår därför från att svara.

§92. Framtida arbetsformer och samarbete med SKI: Ett separat möte är planerad gemensamt med representanter från SKI styrelse imorgon 18 september för att diskutera just detta.

§93. SLS upprop om flyktingkatastrofen (se bifogade information).

§94. Diskussion kring handboksavgiften och lösenordfunktionen att komma åt Handboken på hemsidan. Styrelsen är positiv till att det ska vara öppen åtkomst till Handboken på KITM:s hemsida. Denna förändring måste dock förberedas inför ett eventuellt årsmötesbeslut. Frågan tas åter upp på nästa styrelsemöte.

§95. Diskussioner:

Handboksgruppen har börjat med nyrekryteringen. Det finns också ett behov av ett mordernare format av handboken, mer anpassat till online publicering. En tanke är att ha en handboksworkshop?

 • Avgränsningen mellan SFTM och SweBA: För att undvika dubbelarbete, är det ett viktigt framtida arbete att specificera vilka frågor som ska beredas av SweBA respektive SFTM. SFTM är i första hand en vetenskaplig förening och har ansvarar för utbildningsfrågor samt arbetet med Handboken.
 • Hur definieras en arbetsgrupp inom föreningen?
 • Nästa internationella ISBT är i Dubai 4-8 sept 2016.
 • Nästa regionala ISBT-möte kommer att hållas 2017 i Köpenhamn. Ett nordiskt möte i transfusionsmedicin kommer att arrangeras i Köpenhamn i anslutning till ISBT-mötet. Det är oklart vem som representerar Sverige i kommittén för det nordiska mötet. Barbro får till uppdrag att höra med Norbert.
 • Styrelsen saknar ett medicinskt möte inom transfusionsmedicin av typen gamla överläkarmötet i transfusionsmedicin.

§96. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte 2015-10-09, telefonmöte.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (ledamot)
Fredrik Toss (suppleant)