Protokoll styrelsemöte 2015-06-08

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 08 juni 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§59. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Sofia Nyström utses till justeringsperson. Detta telefonmöte var planerad 4 juni men pga tekniskt kommunikationsproblem under telefonmötet flyttades till idag 8 juni.

§60. Föregående protokoll är inte publicerad än.

§61. Inga nya remisser.

§62. Nya medlemmar Henry Ceplin från Fresenius Kabi och Marie Lundgren, BMA, Sunderby sjukhus hälsas välkomna.

§63. Vi har fått endast två ansökningar för SFTM resestipendium 2015 (4500:- kr + 1900:- kr), båda för deltagande i vårmötet i Lund. Vi beslutar att förlänga sista ansökningsdatum för SFTM resestipendium 2015 till 15 augusti med beslut före 1 september. Upptill totalt 40.000:- kr kan Föreningen dela ut som resestipendium årligen med max 10.000:- kr per sökande enl senaste beslut vid årsmöte.

§64. Ekonomin är god, inga större transaktioner. Medlemsavgifterna gått ut via SLF.

§65. Nytt från Utbildningsskottet: Barbro avviserar att hon behöver ersättare i utbildningsutskottet fr o m 1 jan 2016. Sofia tar över uppdraget men vill vänta tills årsskiftet. Det är en bra kombination att både sitta i styrelsen och i utbildningsutskottet.

§66. Erkännande av specialistkompetens i ett annat EU/EES-land: Norbert har gjort ett utkast till svar till SoS ang. bilaga V till yrkeskvalifikationsdirektivet och har haft en längre telefonisk diskussion med Josef Axelsson från SoS:

  • SFTM avråder från att ersätta ”Klinisk Immunologi” i bilaga V, kategori ”Immunology”, med ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin”.
  • Motivering: En ändring enligt ovan skulle innebära att en läkare från ett annat europeiskt land som har specialistkompetensen ”Immunologi” i sitt hemland automatiskt skulle få specialistkompetensen ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” i Sverige.  En specialistkompetens i ”Immunology” garanterar dock på inget sätt att en utbildning inom transfusionsmedicin har genomförts. Det förekommer naturligtvis även kolleger med specialistkompetensen ”Immunology” som också har utbildning och kunskaper inom transfusionsmedicin. Vi anser därför att en enskild prövning ska göras för att bedöma om den enskildes utbildningsnivån motsvarar den svenska specialistkompetensen ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin”.
  • Vi vill framhäva att det finns ett stort behov av att kunna anställa specialister från det europeiska utlandet inom området ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” i Sverige. Vi rekommenderar därför uttryckligen att göra det möjligt för utländska sk ”enkelspecialister”, dvs specialister i bara ”Immunologi” eller bara ”Transfusionsmedicin” att få dessa specialistbevis godkända som ”Klinisk Immunologi” eller ”Transfusionsmedicin”. Dessa enkelspecialistkompetenser har tidigare funnits i Sverige tills man slog ihop dem till den nya specialiteten ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” för några år sedan. Att tvinga utländska enkelspecialister att komplettera sina utbildningar till ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin”, vilket kan ta flera år innan de får sina specialistbevis, skulle göra en rekrytering av dessa kollegor nästintill omöjligt, med potentiellt graverande efterföljder för kompetensförsöjningen inom området.

§67. Norbert skickar ovanstående synpunkter till SoS och bevakar svaret.

§68. Avstämning årsmötet i Lund:

  • Föreningen tackar organisatörerna. Nästa år arrangeras Vårmötet i Umeå.
  • Agneta Wikman vill att årsberättelsen 2014-2015 kompletteras med arbetet för framtagning av rekommendationer för hantering av graviditetsimmunisering vilket utförs tack vare ett kunskapskompetent och entusiastiskt samarbete mellan representanter från våra specialitetsföreningar i Transfusionsmedicin (SFTM), Barnläkarföreningen (BLF) samt Obstetrik & Gynekologi (SFOG).
  • Jan Säfwenberg vill att man presenterar Clas Högman och hans betydelse för transfusionsmedicin i Sverige och internationellt i samband med Clas Högman föreläsning på vårmötet. Man bör också lägga ut information om Clas Högman och tidigare föreläsare på hemsidan.

§69. Jill tackas för att ordna mötet med delegationen från Ukraina före vårmötet i Lund. De var nöjda.

§70. Nordiska transfusionsmöte anordnas i Uppsala 25-26 augusti. Enkäten är ute och sköts av Susanne i Finnland.

§71. Vi vet inte exakt när och hur medicinkandidater utbildas om transfusionsmedicin under läkarutblidning i olika regioner. Vi måste utreda detta. Lena skickar en enkät som alla svarar.

§72. SFTM/SKI sammanslagning: En fysiskt möte mellan båda styrelsen kommer att anordnas 18 september efter SFTM styrelsens höstinternat 17 september i Stockholm. Även i Januari är ett uppföljningsmöte planerat innan ett förslag till ny stadgar kan delas med medlemmarna inför vårmötet 2016 i Umeå.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (suppleant)