Protokoll styrelsemöte 2015-04-24

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 14 april 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)

§40. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§41. Kalendarium:

  • KITM vårmöte i Lund 150506-07
  • Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet i Lund 150506

§42. Föregående protokoll godkänns.

§43. Ny medlem Vera Bokatova, ST läkare i Skellefteå, hälsas välkommen.

§44. SFTM resestipendium 2015: Två ansökningar har kommit och stipendium tilldelats (4500:- kr + 1900:- kr), båda för deltagande i vårmötet i Lund.

§45. Ekonomin är god. Fakturor för Handboksavgifter skickats till företag och regioner. I kassan finns ca 170.000:- kr just nu. Sammanställning för 2014 har skickats till revisorerna.

§46. Utbildningsutskottet har telefonmöte 4 maj. Kerstin Elvin och Lena förbreder ett svar till SLF (se nedan).

§47. Remiss: För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem2015/0112 (se brev från SLF, smmanfattning och remiss). Sveriges läkarförbund har fått Läkarutbildningens betänkande För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning på remiss från Utbildningsdepartementet. I betänkandet föreslås att läkarutbildningen förlängs till 12 terminer och leder direkt till legitimation. Remissvar måste för att kunna beaktas vara förbundet tillhanda senast 2015-06-05.

§48. Läkarförbundet vill genom ett brev till ordföranden fråga oss om arbetet med implementering av den nya ST-föreskriften samt undersöka om specialitetsföreningarna är intresserade av att delta på en workshop om rekommendationer/utbildningsböcker för nya ST (se bilaga). Vårt svar ska skickas till SLF senast onsdag den 13 maj.

§49. Brev från SLF ang SPUR inspektioner (se bilaga). I Socialstyrelsens förslag till nya ST-föreskrifter 2015 skärps nu kraven på regelbunden extern granskning av de kliniker som bedriver ST-utbildning. Till Lipus har det redan kommit in ett stort antal förfrågningar från kliniker och landsting som vill bli inspekterade och behovet av att öka kapaciteten är nu stort. SLF har skickat oss en SPUR-enkät för 2015 (se bilaga). Sofia och Agneta Seger Mollén har gått genom och svarar. Lite oklart hur många SPUR inspektorer för ST utbildning inom KITM vi har idag. Agneta vill ha ett formellt uppdrag från SFTM.

§50. Föreningen har fått ett brev från Socialstyrelsen ang läkare med specialistkompetens söker erkännande i ett annat EU/EES-land än utbildningslandet (se bilaga). De vanligaste medicinska speciali­teterna inom EU/EES finns listade i bilaga V till yrkeskvalifikationsdirektivet. Varje medlemsstat har sedan anmält de medicinska specialiteter som ansetts uppfylla den minimilängd som fastslagits för respektive specialitet i bilaga V. Norbert kontaktar SoS för att se vad som finns för transfusionsmedicin.

§51. Rapport från Johanna från Läkarförbundets Representantskapsmöte den 24 mars (se bilaga).

§52. Vårmöte 2015 är planerad 6-7 maj i Lund. Programmet är publicerat och anmälan och registrering av abstract sker online via vår hemsidan. Hittills har 154 personer och 21 företag har anmält sitt deltagande på vårmötet.

§53. Programmet för besök av Ukraina delegationen 5-7 maj är nu sipkat (se bilaga).

§54. Nordiska transfusionsmöte 2015 är planerat 25-26 augusti i Uppsala. Programmet och online anmälan publiceras inom kort på vår hemsidan.

§55. SFTM-SKI sammanslagning: Gemensamt sammanträde med representanter från SFTM/SLFTM och SKI styrelsen är planerad 28 april i Stockholm. Johanna, Mohammad och Sofia representerar SFTM/SLFTM på mötet och har förbrett några punkter för diskussion (se bilaga). SKI styrelsen har ochså diskuterat runt sammanslagningen och skickat oss sina punkter för diskussion (se bilaga).

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (ledamot)