Protokoll SLFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 14 maj 2012, Länssalen Örebro slott.

§1. Årsmötet förklarades öppnat.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst och dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes.

§3. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet.

§4. Till sekreterare för mötet valdes Jannica S Johannesson

§5. Till justeringspersoner valdes Stella Larsson och Bodil Grandin.

§6. Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 11-12 inklusive ekonomisk rapport för 2011 lästes upp. Revisionsberättelse liksom revisorer saknades på plats. Årsmötet uppdrog åt justeringspersonerna att granska revisionsberättelsen och, om de efter granskning så anser lämpligt, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§7. Styrelsen kunde inte beviljas ansvarsfrihet.

§8. Val av styrelsemedlemmar:

  • Lena Åberg, Ordförande  t.o.m 2014 (nyval 2012)
  • Johanna Strindberg, Facklig sekreterare/Kassör t.o.m 2016 (nyval 2012)
  • Emma Watz, Ledamot t.o.m 2014 (omval 2012)
  • Jan Konar, Ledamot t.o.m 2014 (omval 2012)
  • Ewa Lassén, Suppleant t.o.m 2014 (omval 2012)
  • Mohammad Abedi, Suppleant t.o. 2013 (sitter kvar, nyval 2013)

§9. Val av revisorer och revisorssuppleant inte aktuellt då mandatperioder ej utgått.

  • Folke Knutson t.o.m 2014 (nyval 2010)
  • Fredrik Boström t.o.m 2015 (nyval 2011)

Birgitta Nilsson Sojka t.o.m 2015 (nyval 2011)

§10. Valberedningen har bestått av Agneta Seger Mollén, Stella Larsson och Gunilla Martinez-Riqué. Stella Larsson avgår och Agneta Wikman valdes till ny medlem i valberedningen.

§11. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 50:-.

§12. Johanna Strindberg och Nicholas Holthuis är SPUR-inspektörer från Transfusionssidan inom specialiteten, Nicholas Holthuis har dock avsagt sig rollen som samordnande inspektör. Agneta Seger-Mollén är tillfrågad och har tackat ja till att också bli SPUR-inspektör.

Inga inspektioner har skett under det gångna året. Förhandlingar pågår mellan Läkarförbundet och IPULS. Det kommer att bli ökade kostnader för kliniken i samband med inspektionerna.

§13. Ingen specialistexamination har varit aktuell under året.

§14. Övriga frågor: Diskussion kring huruvida de två föreningarna SFTM och SLFTM skall fortsätta vara två föreningar; Föreningen kom till i samband med att föreningen för Klinisk Kemi, som sorterade under SLF och därmed inte räknades som ideell förening, beskattades hårt av skattemyndigheten då de gått med vinst. Oklart hur regelverket ser ut idag kring detta. Föreslås att regelverket tittas igenom och att vi ser på hur andra specialitetsföreningar lagt upp det. SLFTM anses dock fortfarande fylla en funktion och vara viktig framför allt vad gäller utbildningsfrågor och definition av läkaruppgifter och läkarrollen.

§15. Ordföranden avslutar mötet.

Örebro 2012-05-14

Jannica S Johannesson
Facklig sekreterare/Kassör

Justeras
Stella Larsson
Bodil Grandin

 

Revisionsberättelsen granskad, styrelsen beviljas ansvarsfrihet

Stella Larsson
Bodil Grandin