Fortbildning

  • Utbildningsutskottet (KITM) rekommenderar att tio arbetsdagar årligen avsätts till extern vidareutbildning. Med extern avses i detta sammanhang utbildning eller möten i regi av annan än den egna huvudmannen.