Laboratorietester vid diagnostik av celiaki

 • European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) publicerade 2012 nya riktlinjer för celiakidiagnos hos barn där påvisande av IgA mot vävnadstransglutaminas >10 ggr normalnivå (=Upper limit och normal, ULN) och mot endomysium i ett andra prov kan fastställa celiakidiagnosen utan biopsi förutsatt att HLA DQ2 och/eller DQ8 kunnat påvisas.

  Uppdaterade Europeiska riktlinjer från ESPGHAN har nu publicerats (1) och Svenska barnläkarföreningen, Svensk gastroenterologisk förening och Svensk förening för allmän medicin har publicerat ett gemensamt nationellt vårdprogram för celaki.

  Väsentliga förändringar i diagnostiken är att höga serumnivåer av IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas kan ersätta en tunntarmsbiopsi för fastställande av celiaki utan analys av HLA hos både barn och vuxna med typiska symtom och även hos asymtomatiska riskgrupper.

  Enligt det svenska vårdprogrammet ska alla barn utredas på enhet med gastroenterologisk kompetens. Vuxna med misstanke om celiaki utreds och handläggs beroende på lokala förhållanden i primärvård eller i specialistsjukvård.

  Aktuella laboratorieriktlinjer är en revidering av tidigare version från 2013 och har utarbetats av expertgruppen inom EQUALIS. Riktlinjerna har granskats och justerats av kliniska immunologer med kompetens inom fältet vid universitetssjukhusen, och fastslagits av styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin.

  Riktlinjer laboratorietester vid diagnostik av celiaki 2020