Blodverksamheten i Sverige: Omfattning, kvalitet och säkerhet

 • Inom ramen för Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) insatsområde “Blod och Blodprodukter” 1979-1984 genomfördes en omfattande kartläggning av blodverksamheten i Sverige. Årligen sammanställdes och publicerades nationell statistik för svensk blodverksamhet 1980 – 1983. Arbetet fortsatte då Svensk Förening för Transfusionsmedicin beslutade att årligen insamla uppgifter och sammanställa en nationell statistik över den svenska blodverksamheten.

  Redovisningen av smittscreeningens resultat för blod-/plasmagivare och blod/plasmatappningar sammanställs av föreningens arbetsgrupp mot ”Transfusionsöverförd smitta”.

  Föreningen tillskapade en särskild Arbetsgrupp för statistik år 2000. Från 2004 publiceras rapporten Blodverksamheten i Sverige: omfattning, kvalitet och säkerhet på föreningens hemsida.

  Befolkningsbaserade jämförelsetal har införts för data från 2008. Från 2008-2014 har också uppgifter om användning av plasmabaserade- eller rekombinanta läkemedel för hemostas sammanställts.

  Sammanställningen bygger på uppgifter som insamlas från blodverksamheterna med hjälp av ett formulär, utarbetat av arbetsgruppen och redovisat för årsmötet i Svensk Förening för Transfusionsmedicin. Sedan 2010 används en elektronisk svarsblankett.

  Från 2013 har arbetsmöten genomförts med uppgiftslämnarna för att förbättrat kvaliteten i datainsamlingen. I januari 2017 reviderades insamlingsformuläret och rapportens utformning. Insamling och sammanställning har skett i Exceldokument. Två moment med manuell överföring har eliminerats. Den nya Excel-filen visar att det fortfarande finns oklarheter i tolkningen av insamlingsformuläret. Det finns alltså fortsatt behov av förbättring. Det är viktigt att, om möjligt, alla uppgiftslämnare kan delta i dessa arbetsmöten.

  2016 beslutade Transfusionsföreningen att data också ska redovisas på landstings/regionnivå och den kommer i bilaga 1. Befolkningsstatistik från SCB (2016-12-31) redovisar befolkningens storlek per kommun och region/län. För Västra Götaland finns

  Fyra blodverksamheter inom sjukvårdsregionen utan separata befolkningsunderlag. Jämförelser mellan blodverksamheter försvåras av denna skillnad.

  Statistiksamling är viktigt, eftersom det inte finns något annat sätt att ta fram data som årligen rapporteras till EQDM (The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) och WHO. Statistiken används även i flera andra sammanhang.

  Till alla som sammanställt och skickat in uppgifter vill vi rikta ett varmt tack från arbetsgruppen för statistik.

  Maj 2017

  Mohammad R. Abedi1, Catarina Andersson2, Charlotte Medioni3, Lisbeth Bohlin4,
  Per-Olof Forsberg5 och Rut Norda6

  1 mohammad@abedi.se
  2 catarina.andersson@sll.se
  3 charlotte.medioni@sll.se
  4 lisbet.bolin@regionvastmanland.se
  5 per-olof.forsberg@regionorebrolan.se
  6 rut.norda@akademiska.se